Czy rówieśnik jest wyrazem rodzimym?
PDF

Słowa kluczowe

tematy na *-es
etymologia
kontakty językowe

Jak cytować

Janczulewicz, P. (2017). Czy rówieśnik jest wyrazem rodzimym?. Polonica , 37 , 105–113. https://doi.org/10.17651/POLON.37.5

Abstrakt

The aim of this paper is to present the history and geographical distribution of Polish rówieśnik ‘peer’ on the background of other Northern Slavic languages. Author tries to show problems with previous etymology establishing Proto-Slavic *orvesьnikъ which, according to common opinion, goes back to an s-stem.

https://doi.org/10.17651/POLON.37.5
PDF

Bibliografia

ASJ — Atlas slovenského jazyka IV. Lexika. Časť prvá — mapy. Bratislava 1984.

Alexandrowicz S., 2000, Pochodzenie Józefa Naronowicza-Narońskiego, twórcy topograficznej kartografii Litwy i Prus Wschodnich, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia IV, Nauki humanistyczno- społeczne, zeszyt 340, s. 61–65.

Bańkowski A., 2014, Etymologiczny słownik mowy polskiej, t. III, cz. 1, Częstochowa.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Černyh P.Â., 1999, Историко-этимологический словарь современного русского языка, т. II, Москва.

Černyševa M. I., 1984, Роль греческих параллелей в лексикографической практике. Отбор и подача слов греческого происхождения в Словаре русского языка XI–XVII вв., [w:] Теория и практика русской исторической лексикографии, ред. Г.А. Богатова, Г.Я. Романова, Москва, s. 201–210.

ČJA — Český jazykový atlas, 1 díl, Praha 1992.

Długosz-Kurczabowa K., 2008, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa.

Dzendzelivs’kyj J. O., 1958, Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР, Ужгород.

ESUM 5 — Етимологічний словник української мови, т. 5, Київ 2006.

ÈSBM 11 — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 11, Мінск 2006.

ÈSSÂ 32 — Этимологический словарь славянских языков, вып. 32, Москва 2005.

Fasmer III — М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и допол не - ния О.Н. Трубачева, т. III, Москва 1987.

HSSJ — Historický slovník slovenského jazyka, zv. V, Bratislava 2000.

LPW II — F. Lorentz, Pomoranisches Wörterbuch. Bd. II, fortgeführt von F. Hinze, Berlin 1970.

KartXVII–XVIII — Kartoteka Elektronicznego słownika języka polskiego XVII i XVIII w.

Kott VII — Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický, díl VII, Praha 1893.

Králik Ľ., 2015, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava.

Krzyżanowski J., 1953, Historia literatury polskiej od średniowiecza do XIX w., Warszawa.

NOS — Новгородский областной словарь, Санкт-Петербург 2010.

Machek V., 1968, Etymologický slovník jazyka českého, Praha.

OLA 8 — Общеславянский лингвистический атлас, вып. 8. Профессии и общественная жизнь, Warszawa 2003.

Polikarpov F., 1704, Лексикон треязычной, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских [...], Москва.

Schuster-Šewc H., 1985, Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache 16, Bautzen.

Sławski SP II — Słownik prasłowiański, t. II, Wrocław–Warszawa etc. 1976.

SRÂXI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 1–, Москва 1975–.

SSJ II — Slovník jazyka staroslověnského II, K–O, Praha 1973.

SStp — Słownik staropolski, red. S. Urbańczyka, t. I–XI, Wrocław 1953–2002.

SUMXVI–XVII — Словник української мови XVI — першої половини XVII ст., вип. 1–, Львів 1994–.

Sychta IV — Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław etc. 1970.

Ševel’ov Û., 2002, Історична фонологія української мови, Харків.

Vaillant A., 1974, Grammaire comparée des langues slaves, t. IV, La formation des noms, Paris.

Węclewski S., 1864, Sielanki i kilka innych pism polskich Szymona Szymonowicza, Chełmno.

Downloads

Download data is not yet available.