Pogranicze w odetnicznych nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX wieku
PDF

Słowa kluczowe

nazwy osobowe pochodzenia etnicznego
południowy Śląsk
XIX wiek

Jak cytować

Łuc, I. (2017). Pogranicze w odetnicznych nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Polonica , 37 , 115–136. https://doi.org/10.17651/POLON.37.8

Abstrakt

The article is an attempt to describe personal names of ethnic-like origins, for which the motivation constitutes ethonyms of native and foreign origins, together with formations which underwent various adaptive processes to the Polish linguistic system and were determined by various intervening factors throughout centuries. In those surnames traces of Czech, Slovakian, Hungarian, Austrian and others are revealed. The described type of surnames constitutes an invaluable source for the ethnolinguisticand cultural analysis of the researched region.

https://doi.org/10.17651/POLON.37.8
PDF

Bibliografia

Bystroń J. S., 1925, Ugrupowanie etniczne ludu polskiego, Kraków.

Choroś M., 2007, O kilku śląskich nazwach komponowanych z członem etnicznym, [w:] Region w świetle nazw miejscowych. W setną rocznicę urodzin Profesora Stanisława Rosponda i w dwudziestą rocznicę śmierci Profesora Henryka Borka, red. S. Gajda, Opole, s. 100–111.

Cyran W., 1977, Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódź.

Czekaj-Magda M., 2010, Pogranicze w historycznych nazwiskach mieszkańców Śląska, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, t. 1, red. R. Łobodzińska, Łask, s. 305 –317.

Czyżewski F., Gala S., 1993, Zagadnienie pogranicza językowego na przykładzie nazwisk włodawskich, [w:] Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 7, red. S. Warchoł, Lublin, s. 113–136.

Dembiniok M., 2010, O Góralach, Wałachach, Lachach i Jackach na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn.

Dubos R., 1986, Pochwała różnorodności, Warszawa.

Gala S., 1984, Struktura antroponimów z komponentem „-el”, Onomastica Slavogermanica 18, s. 124–126.

Jaracz M., 2007, Stereotypy nazwisk polskich a współczesna świadomość językowa, LingVaria 2 (4), s. 67–77.

Kowalik-Kaleta Z., 1982, Miejsce kategorii nazw mieszkańców („Polanin”, „Francuz”, „warszawiak”) oraz etnonimów („Wiślanie”, „Litwini”) w systemie językowym, Onomastica XXVIII, s. 39–54.

Kurzowa Z., 1993, Staropolskie nazwy osobowe na „o”. Historia i geografia, Onomastica XII, s. 177–231.

Mączyński J., 1970, Nazwiska łodzian (XV–XIX wiek), Łódź.

Mrózek R., 1984, Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego, Katowice. — 1990, System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Katowice. — 2007, Regionalizacja w badaniach onomastycznych, [w:] Region w świetle nazw miejscowych. W setną rocznicę urodzin Profesora Stanisława Rosponda i w dwudziestą rocznicę śmierci Profesora Henryka Borka, red. S. Gajda, Opole, s. 71–78. — 2010, Miejski krajobraz nazewniczy Śląska Cieszyńskiego w perspektywie diachronicznej, Kato wi ce– –Cieszyn–Ustroń.

Nikitorowicz J., 1995, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok.

Palinciuc-Dudek E., 2011, Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku, Kraków.

Panic I. red., 2010, Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, t. 3: Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej, Cieszyn.

Raszewska–Klimas A., 2015, Nazwiska jako świadectwo zróżnicowania etnicznego mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LXI, s. 185–197.

Rospond S., 1969, Stratygrafia polskich nazw osobowych. „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 7, s. 53–130.

Rudnicka-Fira E., 2004, Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się naz wis - ka, Katowice.

Skowronek K., 2001, Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Kraków.

Taszycki W., 1926, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków.

Warchoł S., 1993, Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych, [w:] Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich. „Rozprawy Slawistyczne”, t. 6, red. S. War - choł, s. 349–354.

Downloads

Download data is not yet available.