Odmiana polskich nazwisk. Część I
PDF

Słowa kluczowe

kultura języka
odmiana nazwisk polskich
nazwiska polskie

Jak cytować

Firlej, A. (2018). Odmiana polskich nazwisk. Część I. Polonica, 38(1), 19–49. https://doi.org/10.17651/POLON.38.17

Abstrakt

This thesis is devoted to one aspect of the culture of language, that is inflection of Polish surnames, which poses a great problem in educating young Poles because of little attention paid to it in classes of Polish in high schools. Author focused on the link between the basic, main form of the name and its correct inflection by third class high school students after 12 years of language education in school.

https://doi.org/10.17651/POLON.38.17
PDF

Bibliografia

Bajerowa I., 1998, Wstyd nie odmieniać nazwisk, Poradnik Językowy 10, s. 51.

Bartmiński J., Bartmińska I., 1992, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, Bielsko-Biała.

Bubak J., 1983, Wykaz imion używanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Język Polski 1–2, s. 73–84.

Cieślikowa A., 1988, Sposoby przenoszenia apelatywów do kategorii nazw osobowych, [w:] V Ogólnopolska konferencja onomastyczna, red. K. Zierhoffer, Poznań, s. 85–86.

Cieślikowa A. (red.), 2008, Mały słownik odmiany nazw własnych, Warszawa.

Firlej A.O., 2018, O odmianie nazwisk w świetle kształcenia językowego, [w:] Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Tom III. Współczesne aspekty badań nad językiem

polskim — teoria i praktyka, red. M. Maciołek, Katowice, s. 205–219.Grzenia J., 2003, Słownik nazw własnych, Warszawa.

Hammerl R., Sambor J., 1990, Statystyka dla językoznawców, Warszawa.

Handke K., 1989, Fleksja nazewnictwa miejskiego na tle systemu fleksyjnego współczesnej polszczyzny,

Onomastica XXXIII, s. 61–87.

— 1994, Przyczyny ograniczania fleksji nominalnej we współczesnej polszczyźnie, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, red. E. Wrocławska, Warszawa, s. 41–48.

Jadacka H., 2006, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Kurek H., 2010, W sprawie wniosku Janina Kowalska przy uczestnictwie Jana Gubała — moda, konieczność czy kierunek ewolucji polskiej fleksji? [w:] Polonistyka bez granic. Tom 2, red. R. Nycz, T. Kunz, W. Miodunka, Kraków, s. 296–302.

Łobocki M., 2007, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków.

Markowski A. (red.), 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.

Mikołajczuk A., Puzynina J., 2004,Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole, Warszawa.

Pawłowska R., 2009, Czytam i rozumiem... Lingwistyczna nauka teorii czytania, Kielce.

Podraza-Kwiatkowska M., 2001, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków.

Polański K. (red.), 2016, Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa.

Szymczak M. (red), 1978, Słownik ortograficzny języka polskiego, Warszawa.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.