Kilka uwag o zastosowaniu modelu MLF. Forma rzeczownika w polsko-angielskim przełączaniu kodów
PDF

Słowa kluczowe

przełączanie kodów
podejście strukturalne
model ramy języka matrycy
kontakt językowy
bilingwizm

Jak cytować

Northeast, K. (2019). Kilka uwag o zastosowaniu modelu MLF. Forma rzeczownika w polsko-angielskim przełączaniu kodów. Polonica, 38(1), 109–124. https://doi.org/10.17651/POLON.38.13

Abstrakt

Since the 1950s one can observe the emergence of a new research field in linguistics, namely, language contact. This resulted in the development of extended studies on various aspects of utterances which occur in the context of bi- or multilingualism. One of the phenomena related to language contact is code-switching, which has been examined thoroughly and from different perspectives throughout the last decades. In this paper, the author considers possibilities of using the MLF model in the analysis of bilingual speech. Examples selected from the language data, which had been obtained during a role-play game, illustrated the process of analysis leading to the indication of the matrix language in code switching. The study of the form of nouns allowed to draw conclusions regarding the phenomenon of mutual mapping of the language structures that build a bilingual clause, and it resulted in indicating further requirements for research.

https://doi.org/10.17651/POLON.38.13
PDF

Bibliografia

Borek H., Szumska U., 1976, Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław.

Bubak J., 1970–1971, Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego, cz. I–II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.

— 1986, Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gala S., 1979, Słowotwórstwo nazwisk i przezwisk ludności byłego powiatu piotrkowskiego, Studia Językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich 4, s. 43–87.

— 1986, Rola antroponimicznego przyrostka -ski w kulturze nazewniczej, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 32, s. 85–91.

— 1987, Słownik nazwisk i przezwisk ludności ziemi piotrkowskiej, Wydawnictwo Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski–Łódź.

— 1994, Małopolsko-śląsko-wielkopolskie pogranicze językowe, cz. I–II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

— 1996, Gwary sieradzkie w świetle najnowszych badań atlasowych, Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1, s. 27–41.

— 2011, Chronia w słowotwórstwie gwarowym, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 56, s. 57–64.

Gala S., Gala-Milczarek B., 2014, Rzeczownikowe derywaty sufi ksalne w gwarach północnomałopolskich i małopolsko-mazowiecko-wielkopolskiego pogranicza, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź.

Gala S., Piotrowicz, E., 2001, Nazwiska historyczne piotrkowian, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź.

Gala-Milczarek B., 2009, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jaracz M., 2001, Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Jaros I., 2009, Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kaleta Z., 1998, Nazwisko w kulturze polskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Kamińska M., 1958, Nazwiska i przezwiska ludności wieśniaczej w Łowickiem, Onomastica 4, s. 79–120.

— 1965, O języku Księgi cechowej miasta Łasku (1640–1836), Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 10, s. 28–35.

— 1971, Z dziejów kształtowania się nazwisk chłopskich w Wieluńskiem, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 17, s. 65–91.

— 1972, Dzieje nazwisk chłopskich i mieszczańskich regionu Bełchatowa, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 18, s. 39–58.

Kopertowska D., 1980, Kieleckie antroponimy XVI i XVII wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce.

Lech D., 2004, Nazwy osobowe dziewiętnastowiecznych mieszkańców Opola (ze słownikiem etymologicznym nazwisk), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Mączyński J., 1970, Nazwiska łodzian (XV–XIX wiek), Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź.

Mirosławska W., 1997, Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska (XVII–XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Nitsch K., 1957, Dialekty języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków.

Raszewska-Klimas A., 2015, Nazwiska jako świadectwo zróżnicowania etnicznego mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 61, s. 185–197.

— 2015a, Wariantywność dziewiętnastowiecznych nazwisk piotrkowian, Onomastica 59, s. 175–185.

— 2017, Elementy gwarowe w historycznych nazwiskach mieszkańców ziemi piotrkowskiej, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 63, w druku.

Raszewska-Klimas A., Piotrowicz E., Pacan-Bonarek L., 2016–2017, Słownik nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic XIX–XX wieku, t. 1–4, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź.

Rospond S., 1967–1973, Słownik nazwisk śląskich, t. 1–2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Różycka I., 2003, Kształtowanie się mieszczańskich i chłopskich nazw osobowych na terenie parafi i Rzgów i Dłutów w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rymut K., 1999–2001, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1–2, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.

— 1992–1994, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. 1–10, Instytut Języka Polskiego, Drukarnia Kurii Prowincjalnej XX. Pijarów, Kraków.

Sieradzki A., 2013, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Rys, Poznań.

Stieber Z., 1933, Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego, Monografie Polskich Cech Gwarowych, PAU, 7, Kraków.

Surma G., 1991, Nazwy osobowe w Opoczyńskiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Tomecka-Mirek A., 2000, XVII- i XVIII-wieczne nazwiska derywowane w Nowej Brzeźnicy, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 45, s. 87–128.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.