Językoznawstwo historyczno-porównawcze indoeuropejskie a współczesne gramatyki historyczne języka polskiego
PDF

Słowa kluczowe

gramatyka historyczna języka polskiego
językoznawstwo indoeuropejskie
teoria laryngalnych

Jak cytować

Piwowarczyk, D. R. (2018). Językoznawstwo historyczno-porównawcze indoeuropejskie a współczesne gramatyki historyczne języka polskiego. Polonica, 38(1), 125–134. https://doi.org/10.17651/POLON.38.14

Abstrakt

This article investigates to what extent modern historical grammars of Polish present the Indo-European background of the Polish language and make use of hypotheses of contemporary Indo-European linguistics, in particular the so-called laryngeal theory. It is shown that all of the available historical grammars of Polish present an essentially outdated state of research concerning the reconstructed Proto-Indo-European language and that the reason for that is the lack of modern compendia in Polish on the current state of research in Indo-European linguistics. It is claimed that the compilation of such a work will enable the interested scholars to use the modern theories of Indo-European linguistics in the research on the development of the Polish language.

https://doi.org/10.17651/POLON.38.14
PDF

Bibliografia

Anthony D., 2007, The horse, the wheel and the language, Oxford.

Babik Z., 2009, Pożegnanie z lasem, Kraków.

Bednarczuk L. (red.), 1986–1988, Języki indoeuropejskie, t. 1–2. Warszawa.

Bednarczuk L., 2012, Językoznawstwo indoeuropejskie w Polsce w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, red. M. Grochowski, Warszawa, s. 47–64.

Bobrowski I., 2015, Problems of Methodology and Philosophy in Linguistics, Frankfurt.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 2006, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Fortson B., 2009, Indo-European Language and Culture. An Introduction, Malden.

Hanusz J., 1886, O ileby należało uwzględniać nowsze teorye gramatyki indoeuropejskiej przy badaniu historyi języka polskiego, Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce V, s. 11–18.

Heinz A., 1978, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa.

Kapović M. (red.), 2017, Indo-European Languages, London–New York.

Klein J. et al. (red.), 2017, Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics, Vol. 1–3, Berlin–Boston.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1965, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Kowalski A., 2017, Kultura indoeuropejska. Antropologia wspólnot prehistorycznych, Gdańsk.

Kułakowska M., Myszka A., 2013, Na tropach przeszłości języka. Fonetyka, Rzeszów.

Kuraszkiewicz W., 1970, Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego, Warszawa.

Łoś J., 1922, Gramatyka polska. Część I, Kraków.

Mallory J., 1991, In Search of the Indo-Europeans, London.

Mańczak W., 1965, Polska fonetyka i morfologia historyczna, Warszawa.

Mańczak W., 2006, Invraisemblance de la théorie des laryngales, Historiche Sprachforschung 119, s. 25–34.

Mańczak W., 2017, Polski słownik etymologiczny, Kraków.

Meier-Brügger M., 2010, Indogermanische Sprachwissenschaft, Berlin.

Meillet A., 1958, Wstęp do językoznawstwa indoeuropejskiego, Warszawa.

Podlawska D., 2003, Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii, Słupsk.

Puhvel J., 1984, Hittite Etymological Dictionary, Vol. 1–2, Berlin–New York–Amsterdam.

Rospond S., 2000, Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa–Wrocław.

Rozwadowski J., 1915, Stosunek języka polskiego do innych słowiańskich, [w:] Język polski i jego historya. Część I. Encyklopedya Polska Tom II. Dział III (Część I), Kraków, s. 36–72.

Rozwadowski, J., 1923, Historyczna fonetyka czyli głosownia, [w:] Gramatyka języka polskiego, Kraków, s. 57–206.

Saussure de F., 1879, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, Lipsk.

Sinielnikoff R., Wieczorkiewicz B., 1959, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa.

Smoczyński W. (red.), 2004, The Young Kuryłowicz, Kraków.

Smoczyński W., 2006, Rzut oka na teorię laryngalnych, [w:] In the Orient where the gracious light... Satura orientalis in honorem Andrzej Pisowicz, red. A. Krasnowolska, K. Maciuszak, B. Mękarska, Kraków, s. 119–165.

Stieber Z., 1966, Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa.

Strutyński J., 2009, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, Kraków.

Weinsberg A., 1986, Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich. Część I–II, Warszawa.

Weinsberg A., 1990, Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich. Część III–V, Warszawa.

Woodhouse R., 2013, On the reality of the laryngeal theory: a response to Witold Mańczak, Historische Sprachforschung 126, s. 3–32.

Zaremba Ch., 2009, Éléments de grammaire historique du polonais, Paris.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.