Miejsce internacjonalizacji w systemie słowotwórczym języka polskiego i języka arabskiego na przykładzie międzynarodowych formacji imiennych z prefiksem anty-
COVER POLONICA XL
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

słowotwórstwo
internacjonalizmy
ekwiwalentyzacja
analiza kontrastywna
język polski
język arabski

Jak cytować

Król, I. (2020). Miejsce internacjonalizacji w systemie słowotwórczym języka polskiego i języka arabskiego na przykładzie międzynarodowych formacji imiennych z prefiksem anty-. Polonica , 40 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.2

Abstrakt

Artykuł stanowi kontrastywną, polsko-arabską analizę systemowych strategii ekwiwalentyzacji internacjonalizmów na przykładzie rzeczownikowych i  przymiotnikowych formacji z prefiksem anty-. Zaprezentowane wnioski dotyczą semantycznych i pragmatycznych konsekwencji odmiennych strategii obecnych w obu systemach.

 

https://doi.org/10.17651/POLON.40.2
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Al-Ma‘ānī – internetowy słownik arabsko-angielski i angielsko-arabski. Pobrane z https://www.almaany.com/home.php?language=english&lang_name=Arabic (03.2020).

Baalbaki, M. (2006). Al-Mawrid English-Arabic Arabic English Dictionary. Bejrut: Dār al-‘ilm li-l-malāyīn.

Bartmiński, J. (2000). Pasywne i aktywne paneuropeizmy we współczesnym języku polskim. W: J. Mazur (red.), Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian (s. 109–116). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Danecki, J. (2000). Współczesny język arabski i jego dialekty. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Dunaj, B. (red.) (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Dunaj, B. (2000). Nowe słownictwo w leksykografii. W: J. Mazur (red.), Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian (s. 33–38). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Gaertner, H. (1931–1938). Gramatyka współczesnego języka polskiego, cz. 1–3. Lwów: Książnica - Atlas S. A.

Grzegorczykowa, R. (1982). Zarys słowotwórstwa polskiego. Warszawa: PWN.

Grzegorczykowa, R., Puzynina, J. (1999). Słowotwórstwo. Rzeczowniki. W: R. Grzegorczykowa,

R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, T. 2: Morfologia (s. 389–468). Warszawa: PWN.

Ḥiǧāzī, M.F. (1993). Al-Usas al-luġawiyya li-‛ilm al-muṣṭalaḥ. Kair: Dār ġarīb li-ṭ-ṭibā‘a wa-n-našr wa-t-tawzī‘.

Holes, C. (2004). Modern Arabic. Structures, Functions, and Varieties. Washington: Georgetown University Press.

Jadacka, H. (2001). System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kallas, K. (1999). Słowotwórstwo. Przymiotnik. W: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, T. 2: Morfologia (s. 469–523). Warszawa: PWN.

Łacina, J. (1989). Współczesna specjalistyczna terminologia arabska i procesy słowotwórcze na przykładzie słownictwa z dziedziny chemii, fizyki i techniki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Maćkiewicz, J. (2001). Wyrazy międzynarodowe (internacjonalizmy) we współczesnym języku polskim. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski (s. 555–562). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mehdi Ali, A.S. (2010). A linguistic study of the development of scientific vocabulary in Standard Arabic. London–New York: Routledge.

Nagórko, A. (2007). Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rospond, S. (1979). Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: PWN.

Satkiewicz, H. (1969). Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tekiel, D., Smółkowa, T. (1977). Nowe słownictwo polskie: przymiotniki i przysłówki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Versteegh, K. (1997). The Arabic Language. New York: Columbia University Press.

Waszakowa, K. (2005). Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Waszakowa, K. (2019). Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI wieku jako przykład jednostronnych kontaktów językowych. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXXV, s. 179–192.

Żurowski, S. (2006). Negatywne prefiksy polszczyzny. Linguistica Bidgostiana, 3, s. 224–234.

Downloads

Download data is not yet available.