90-lecie Profesora Jana Basary
PDF
ePub
mobi

Słowa kluczowe

jubileusz

Jak cytować

Waniakowa, J. (2019). 90-lecie Profesora Jana Basary. Polonica , 39 (1), 247–255. https://doi.org/10.17651/POLON.39.14

Abstrakt

90-lecie Profesora Jana Basary

https://doi.org/10.17651/POLON.39.14
PDF
ePub
mobi

Bibliografia

Basara J., 1956, W sprawie palatalizacji spółgłosek tylnojęzykowych k, g, χ we wschodniej części Mazur, Poradnik Językowy, z. 6, s. 221–228, 5 map.

Basara J., 1958, Zróżnicowanie semantyczno-geograficzne niektórych terminów z budownictwa wiejskiego na terenie Polski, Poradnik Językowy, z. 6, s. 110–126, 6 map.

Basara J., 1963, Z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym, Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału I PAN, z. 3–4, s. 116–124.

Basara J., 1964, Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich, cz. 1: Dom mieszkalny, 25 map, Wrocław.

Basara J., 1965, Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich, cz. 2: Pomieszczenia gospodarskie, ogrodzenia, zamknięcia, 23 mapy, Wrocław.

Basara J., 1969, Przed VII Międzynarodowym Zjazdem Slawistów, Poradnik Językowy, z. 8, s. 471–472.

Basara J., 1975, Słownictwo polskich gwar Śląska na terenie Czechosłowacji, Wrocław (162 mapy).

Basara J., 1976, Uwagi dotyczące strony językowej miesięcznika „Przemysł Drzewny”, Prasa Techniczna, nr 2, s. 27.

Basara J., 1977a, Gwary ludowe wobec języka ogólnopolskiego, Przegląd Humanistyczny XXI, nr 12, s. 107–112.

Basara J., 1977b, O języku w miesięczniku „Chłodnictwo”, Prasa Techniczna, nr 4, s. 21–22.

Basara J., 1977c, Ogólnosłowiański atlas językowy, Poradnik Językowy, z. 6, s. 247–262.

Basara J., 1978, Ocena językowa miesięcznika „Maszyny i Ciągniki Rolnicze”, Prasa Techniczna, nr 4, s. 25.

Basara J., 1979, Delegacja polska na VIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Zagrzebiu, Biuletyn Slawistyczny IV, s. 5–12.

Basara J., 1980, Z prac komisyj problemowych Międzynarodowego Komitetu Slawistów (1973–1978), Biuletyn Slawistyczny V, s. 19–27.

Basara J., 1981, Z zagadnień słownictwa gwarowego. Terminologia obróbki drewna w dialektach polskich, Wrocław (34 mapy).

Basara J., 1982a, Paralele fonetyczne polsko-południowosłowiańskie, [w:] Studia Linguistica Polono-Jugoslavica, t. 2, Skopje, s. 19–21.

Basara J., 1982b, Międzynarodowa konferencja Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego MKS (Jabłonna pod Warszawą 31 V – 5 VI 1982), Poradnik Językowy, z. 10, s. 724–727.

Basara J., 1983, Prasłowiański *paǫkъ i jego realizacje fonetyczne we współczesnych gwarach słowiańskich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 6, Językoznawstwo, Warszawa, s. 37–41, mapa.

Basara J., 1985, IX Międzynarodowy Kongres Slawistów, Kijów 6–14 września 1983, Poradnik Językowy, z. 2, s. 132–135.

Basara J., 1994, Dynamika procesu zapożyczeń niemieckich w zakresie nazw kilkunastu desygnatów z dziedziny rolnictwa, Prace Językoznawcze Uniwersytetu Gdańskiego, Filologia Polska, nr 17–18, s. 41–45 (mapa).

Basara J., Szymczak M., 1970, XII plenarne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Slawistów (Helsinki 30 VIII – 5 IX 1970), Poradnik Językowy, z. 9–10, s. 570–578.

Basara J., Szymczak M., 1972, XIII plenarne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Nauka Polska, nr 1, s. 149–151.

Basara J., Szymczak M., 1973, XIV plenarne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Rzym 12–18 X 1972, Poradnik Językowy, z. 1, s. 45–49.

Basara J., Szymczak M., 1974, VII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Warszawa 21–27 sierpnia 1973 r.), Kwartalnik Neofilologiczny XXI, z. 1, s. 109–110.

Basara J., Szymczak M., 1976, Sprawozdanie z XVII plenarnego posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Slawistów (Berlin – Budziszyn, 2–8 września 1975), Poradnik Językowy, z. 2, s. 82–86.

Basara A., Basara J., Wójtowicz J., Zduńska H., 1959, Studia fonetyczne z Warmii i Mazur, cz. 1: Konsonantyzm, Studia Warmińsko-Mazurskie, t. 7, Wrocław.

Basara A., Basara J., Strzyżewska A., Wójtowicz J., Zduńska H., 1959, Kwestionariusz fonetyczny do badań gwar polskich, Warszawa.

Basara A., Basara J., Strzyżewska A., Wójtowicz J., Zduńska H., 1963, O mapowaniu faktów fonetycznych, Poradnik Językowy, z. 5–6, s. 206–216, 4 mapy.

Basara A., Basara J., 1976, Błędy ortograficzne w prasie technicznej, [w:] Z zagadnień poprawności językowej i terminologicznej prasy technicznej, Rada Prasy Technicznej, Prace Prezydium, Zespołów i Komisji, nr 1, Warszawa, s. 79–86.

Basara A., Basara J., 1978, Kontynuanty nagłosowej grupy kv- w wyrazie *květъ w dzisiejszych dialektach słowiańskich (Na marginesie prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym), [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 5, Językoznawstwo, Warszawa, s. 5–8, mapa.

Basara A., Basara J., 1983, Opisy fonologiczne polskich punktów „Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego”, z. 2: Małopolska, Wrocław.

Basara A., Basara J., 1988, Nazwy śnieci (Tilletia) w gwarach polskich, [w:] Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka, Wrocław, s. 83–86 (mapa).

Basara A., Basara J., 1989, Nazwy gorczycy polnej (Sinapis arvensis) w gwarach polskich, [w:] Zbornik razprav iz slovanskego jezikoslovja, Ljubljana, s. 19–29 (mapa).

Basara A., Basara J., 1991, Cuscuta trifolii, czyli kanianka koniczynowa (nazwy i ich zasięg geograficzny), Zeszyty Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Językoznawstwo XIII, s. 367–372 (mapa).

Basara A., Basara J., 1992, Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, nr 83, Kraków (28 map).

Basara A., Basara J., 1993, Polsko-czeskie związki leksykalne, [w:] Česko-polské rozhovory, Ústí nad Labem, s. 119–123.

Siatkowski J., 2002, W siedemdziesięciolecie Profesora Jana Basary, Studia Dialektologiczne II, red. J. Okoniowa, B. Dunaj, Kraków, s. 9–11.

Вопросник Общеславянского лингвистического атласа, 1965, Moskwa.

OLA 2b: Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 2б: Рефлексы *ǫ, 1990, red. J. Basara, Wrocław – Warszawa – Kraków.

OLA 3: Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 3: Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, 1994, red. J. Basara, Warszawa.

OLA 8: Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8: Профессии и общественная жизнь, 2003, red. J. Basara i J. Siatkowski, Warszawa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Basara (dostęp: 12.04.2019).

https://ijp.pan.pl/o-instytucie/historia/ (dostęp: 15.06.2019).

Downloads

Download data is not yet available.