„Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce” z perspektywy 60 lat
PDF

Słowa kluczowe

łacina średniowieczna
słownik
leksykografia
projekty elektroniczne

Jak cytować

Rzepiela, M. (2015). „Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce” z perspektywy 60 lat. Polonica, 35, 13–23. https://doi.org/10.17651/POLON.35.1

Abstrakt

The paper describes the history of Dictionary of Medieval Latin from Polish Sources both in institutional and methodological aspects. It shows what challenges as for the establishment of the editorial rules the first editor of the dictionary M. Plezia had to face and how these rules thank to his successor, K.Weyssenhoff-Brożkowa, had evolved. It presents, as well, the most recent e-projects undertaken by the dictionary team.

https://doi.org/10.17651/POLON.35.1
PDF

Bibliografia

Bautier A.-M., 1982, La lexicographie du latin médiéval. Bilan international des travaux, [w:] La lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du Moyen Age, par P. Barkan, Paris, s. 433–453.

Krömer D., 1995, Ein schwieriges Jahrhundert, [w:] Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter, 100 Jahre Thesaurus Linguae Latinae, Stuttgart-Leipzig 1995, s. 13–28. L a n g l o i s Ch.-V., 1924, „Historique sommaire de l’entreprise de 1920 à janvier 1924”, ALMA, Bulletin du Cange I, s. 5–15.

Maciąg A., 2014, Od „Thesaurus Latinitatis Polonorum” do „e-Lexicon”. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce — osiągnięcia i wyzwania, Polonica XXXIV, s. 99–104.

Mrukówna J. (tłum.), 1969–2009, Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. III–IV — ks. XII 1462–1480, Warszawa.

Nowak K., 2014a, The eLexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. The Electronic Dictionary of Polish Medieval Latin, [w:] Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus, red. A. Abel i in., Bolzano, s. 793–806: http://euralex2014.eurac.edu/en/callforpapers/Documents/ EURALEX%202014_gesamt.pdf. — 2014b, Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Z prac nad korpusem polskiej łaciny średniowiecznej, Polonica XXXIV, s. 105–114.

Nowak K., Rzepiela M., 2014, Les projets électroniques du Laboratoire du latin médiéval à l’Institut de la langue polonaise: http://www.menestrel.fr/IMG/pdf/NOWAK-RZEPIELA.pdf.

Pawłowski K. (wyd.), 2013, Kronika Dzierzwy, wydał, wstępem i przypisami opatrzył K. Pawłowski, Kraków.

Plezia M., 1948 [2001], Zasady redagowania i próba Słownika polskiej łaciny średniowiecznej, Kraków. s. 1–21. Przedruk, [w:] Marian Plezia Scripta minora, Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek: Projekt zasad redagowania Słownika polskiej łaciny średniowiecznej, Kraków 2001, s. 23–46.

— 1962 [2001], Dzieje Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, Meander XVII, s. 148–162. Przedruk, [w:] Marian Plezia Scripta minora, Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001, s. 133–148.

— 1994 (wyd.), Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia, Kraków.

Pirożyńska C. (wyd.), 2001, Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae lib. XI et XII 1431–1444, Varsaviae.

Rzepiela M., 2010, Polska myśl językoznawcza a Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, [w:] Język polski — wczoraj, dziś, jutro, red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Kraków, s. 139–149.

—2010a, Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce — problemy metodologiczne w pracy nad słownikiem historycznym, Prace Filologiczne LVIII, s. 369–378.

Stotz P., 2002, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, Erster Band: Einleitung, Lexikologische Praxis, Wörter und Sachen Lehnwortgut, München.

Turkowska D. (wyd.), 1970 i nn., Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Cracoviae: lib. III et IV (1970) — lib. XI 1413–1430 (2000), lib. XII 1445–1461 (2003), lib. XII 1461–1480 (2005).

Weyssenhoff - Brożkowa K., 1961, Adami Porcarii Epitaphium Zavissi Nigri et Hedvigis Wladislai Jagellonis filiae, [w:] Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi, Varsoviae.

— 1975, Marcin ze Słupcy — poeta polskiego prerenesansu, Eos LXIII, s. 149–164.

— 1988, Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce: wczoraj, dziś, jutro, [w:] Munera philologica et historica Mariano Plezia oblata, red. J. Safarewicz i in., Kraków, s. 195–203.

— 1991, Wpływ polszczyzny na łacinę średniowieczną w Polsce, Kraków.

— 1997, Frazeologia polska w szacie łacińskiej, Polonica XVIII, s. 175–182.

Zwiercan M., Kozłowska A.Z., Rzepiela M. (wyd.), 2008, Jan z Dąbrówki Komentarz do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, wydał, wstępem i przypisami opatrzył M. Zwier - can przy współpracy A. Z. Kozłowskiej i M. Rzepieli, Kraków.

Słowniki

Novum Glossarium Mediae Latinitatis ab a. DCCC usque ad a. MCC, red. F. Blatt ... A. Guerreau-Jalaberet, B. Bon, Hafniae ... Bruxelles 1957–.

Słownik łacińsko-polski t. I–II, red. J. Korpanty, Warszawa 2001, 2003.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Plezia, K. Weyssenhoff-Brożkowa, M. Rzepiela, Wrocław ... Kraków 1953–.

Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, W. Twardzik, Warszawa ... Kraków 1955–2002.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.