Kontrastywne ujęcie stopnia internacjonalizacji inwentarzy podręczników do nauczania języków polskiego i węgierskiego jako obcych
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

glottodydaktyka
nauczanie języka węgierskiego jako obcego
nauczanie języka polskiego jako obcego
internacjonalizmy

Jak cytować

Bodziony, Z. (2021). Kontrastywne ujęcie stopnia internacjonalizacji inwentarzy podręczników do nauczania języków polskiego i węgierskiego jako obcych. Polonica , 41 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.1

Abstrakt

Internacjonalizmy są jednym ze środków wspierających ucznia podczas nauki języka obcego. Szczególnie ważną rolę odgrywają wówczas, gdy język docelowy w dużym stopniu różni się od języka wyjściowego, jak to jest np. w relacji polski – węgierski. Niniejszy artykuł prezentuje badanie, którego celem jest sprawdzenie, czy autorzy podręczników do nauki języków polskiego i węgierskiego jako obcych wykorzystują słownictwo internacjonalne po to, by ułatwić przyswajanie tychże języków. Kontrastywna analiza liczbowa inwentarzy podręczników pozwala nie tylko na przedstawienie i porównanie stopnia ich internacjonalizacji, ale także na refleksję na temat przyczyn zaobserwowanych różnic.

https://doi.org/10.17651/POLON.41.1
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Analizowane podręczniki

Erdős, J. i Prileszky, Cs. (2005). Halló, itt Magyarország! (cz. 1). Budapeszt: Akadémiai Kiadó.

Gębal, P.E. (2012). Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2. Kraków: Universitas.

Hegedűs, R. i Oszkó, B. (2005). Magyar Mozaik 4. Budapeszt: Akadémiai Kiadó.

Małolepsza, M. i Szymkiewicz, A. (2015). Hurra!!! Po polsku. Podręcznik studenta (cz. 1). Kraków: Wydawnictwo Prolog.

Stempek, I., Stelmach, A., Dawidek, S. i Szymkiewicz, A. (2013). POLSKI krok po kroku (cz. 1). Polishcourses.com.

Szita, Sz. i Pelcz, K. (2013). MagyarOK. Magyar nyelvkönyv. A1-A2 (t. 1). Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Literatura

Gębal, P.E. (2013). Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Eőry, V. (2005). A magyarba bekerülő angol szavak és az ún. reklámnyelvi törvény. Acta Academiae Paedagogicae agriensis. Tanulmányok a magyar nyelvről, XXXII, 59–65.

Maćkiewicz, J. (1992). Wyrazy międzynarodowe a kształtowanie się europejskiej ligi słownikowej. Język a Kultura, 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, 145–153.

Minya, K. (2003). Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Budapeszt: Tinta Könyvkiadó.

Minya, K. (2011). Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata. Budapeszt: Tinta Könyvkiadó.

Peres, A. (2017). A többnyelvűség didaktikájának lehetőségei a nyelvoktatásban. Polgári Szemle, 4–6. https://www.polgariszemle.hu (dostęp: 28.03.2021).

Podobiński, S. (2001). Zapożyczenia w polskiej leksyce ogólnej i specjalistycznej. W: M. Preyzner (red.), Kategorie gramatyczne, czy(li) kategorie naszego (nie)myślenia o języku, (s. 7–88). Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Rybicka, H. (1976). Losy wyrazów obcych w języku polskim. Warszawa: PWN.

Otwinowska-Kasztelanic, A. (2015). Na drodze ku wielojęzyczności – rozwijanie słownictwa uczniów na podstawie języka angielskiego. Języki Obce w Szkole, 2. http://www.jows.pl (dostęp: 28.03.2021).

Szafraniec, K. (2011). Internacjonalizmy i inne zapożyczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, 18, 229–234.

Downloads

Download data is not yet available.