Exercete Latine! — Słownik tematyczny języka łacińskiego z ćwiczeniami
PDF

Słowa kluczowe

innowacje w nauczaniu języka łacińskiego
dydaktyka języka łacińskiego
łacina żywa
europejski system opisu kształcenia językowego
poziom biegłości językowej A1
słownik tematyczny

Jak cytować

Głogowska, K. (2015). Exercete Latine! — Słownik tematyczny języka łacińskiego z ćwiczeniami. Polonica, 35, 49–60. https://doi.org/10.17651/POLON.35.4

Abstrakt

The scope of this book it the creation of innovative materials for teaching/learning Latin language. The list of a basic Latin vocabulary is being prepared in accordance to the guidelines of the Council of Europe at the A1 level of language proficiency and will be presented as a thematic dictionary — it will consists of lexems, phrases and very typical for Latin teaching sentences to each issue. Moreover it will also include exercises which are made to enable the consolidation of grammar acquired at any given stage of a learning process. The scope of my research includes the development of innovative materials for teaching and learning Latin language based on the guidelines proposed by the Council of Europe. It also includes the assessment of achieving the A1 level in Latin language within the four language skills (reading, listening, writing and speaking). This project provides, inter alia, the answer to the lack of modern teaching materials for Latin teachers as well as the lack of learning materials. This project also attempts to develop the four mentioned above language skills in learning Latin process.

https://doi.org/10.17651/POLON.35.4
PDF

Bibliografia

Golias M., 1957, O metodę rozumienia tekstów łacińskich w szkole, Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli I/4, s. 221–229.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 15 I 2009 r. Nr 4, poz. 17), http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa/ 198-rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci (dostęp: 10.09.2014)

— 2014, Załącznik numer 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., http://men.gov.pl/images/do_pobrania/Zalacznik%20nr%204.pdf (dostęp: 10.09.2014)

— 2014, Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla wybranego typu szkoły i rodzaju zajęć edukacyjnych http://www.men.gov.pl/podreczniki/ wykaz_dopuszczone_lista1.php (dostęp: 10.09.2014).

— 2012, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 37, poz. 204), http://isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU201200-00204 (dostęp: 10.09.2014).

Wilczyński S., Pobiedzińska E., J a w o r s k a A., 2012, Porta Latina Nova, Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Warszawa.

Wilczyński S., Pobiedzińska E., 2014, Porta Latina Nova. Program nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony, http://www.wszpwn.com.pl/ wydarzenie/numery-dopuszczen-men-podrecznikow-do-jezyka-lacinskiego,69.html, s. 9 (dostęp: 10.09.2014).

Winniczukówna L., 1933, Łacina międzynarodowa, Filomata 52, s. 27–30.

Żuchowska D., Głogowska K., 2008, Latinitas semper viva, Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli 2, s. 165–173. — 2009, Latinitas semper viva — pars II, Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli 1, s. 147–154.

Pozycje dydaktyczne

Głogowska K., 2009, Nowoczesne nauczanie łaciny, czyli De nova arte Latinae discendae, praca magisterska Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Golias M., 1936, Dydaktyka języków klasycznych, Warszawa. — 1937, Neofilologiczne metody w nauczaniu języka łacińskiego, Lwów.

Horowski J., 1966, Dydaktyka języka łacińskiego w 20-leciu Polski Ludowej, Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli X/2, s. 92–103.

Łukasiewicz M., 1938, Nowa metoda w nauczaniu języków klasycznych, EOS — Kwartalnik Klasyczny XXXIX, s. 381–392.

Małunowiczówna L., 1960, Wstęp do filologii klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej, Lublin.

Ochman K., 2014, Nauczanie łaciny. Immersja czy gramatyka?, Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli 3, s. 54–58.

Ostrowski S., 1981, Metodyka nauczania języka łacińskiego, Warszawa.

Pawlikowski J., 1930, Jak uczyć języka łacińskiego w gimnazjum, Kraków.

Schächterówna R., 1937, Na pograniczu metod pośrednich i bezpośrednich w dydaktyce języka łaciń - skiego, EOS — Kwartalnik Klasyczny XXXVIII, s. 542–549.

Żuchowska D., 2009, Łacina dawniej i dziś. Przegląd metod nauczania języka łacińskiego od początku XX wieku do czasów współczesnych, Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli LIII/3, s. 2–9.

Podręczniki i ćwiczenia

Appel H., 2007, Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kom pen - dium gramatyczne, zestaw ćwiczeń, wybór tekstów preparowanych i oryginalnych, Toruń.

Krajczyk A., Kubica D., 2008, Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego, Wrocław.

Czyżma J., Roguszczak E., 2000, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów uniwersyteckich, Gdańsk.

Salomonowicz-Górska I., 2000, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa.

Starek E., 2009, Salve. Ćwiczenia z języka łacińskiego, Gdańsk.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.