Nazwy i logotypy stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz g/Głuchych
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

g/Głusi
logotyp
chrematonimy społecznościowe
identyfikacja społeczna

Jak cytować

Wrześniewska-Pietrzak, M., & Ruta-Korytowska, K. (2022). Nazwy i logotypy stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz g/Głuchych. Polonica , 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.4

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę nazw oraz logotypów firm, stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz g/Głuchych w Polsce pod kątem obecnych w nich relacji między nazwą (jej znaczeniem) a sposobem identyfikacji społeczności g/Głuchych. Opisowi poddane zostały zarówno nazwy, jak i elementy graficzne oraz ich symbolika, występujące w logotypach. Do odczytania korelacji między nazwą, jej logotypem a wartościami identyfikującymi g/Głuchych wykorzystane zostały ustalenia metodologii kognitywnej. Analizie poddano 50 chrematonimów społecznościowych oraz logotypów instytucji działających w Polsce, które swoją działalność promują na portalu społecznościowym Facebook lub na polskich stronach internetowych. Zebrany materiał pozwala zauważyć, że najczęstszym sposobem identyfikacji ze środowiskiem g/Głuchych jest wykorzystywanie znaczeń i symboli wskazujących na polski język migowy (PJM) stanowiący jedną z najważniejszych wartości budujących obraz Głuchych jako mniejszości językowo-kulturowej.

https://doi.org/10.17651/POLON.42.4
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Bartmiński, J. (2008). Etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka antropologiczna? Język a Kultura, 20, 15–33.

Bogdanowicz, E. (2017). Konotacje nazw własnych (na materiale publicystyki prasowej). Białystok: Wydawnictwo UB.

Brzozowska-Woś, M. (2013). Media społecznościowe a wizerunek marki. Journal of Management and Finance, 11(1), 53–65.

Dunaj, M. (2015). GŁUCHY-ŚWIAT: Głuchota w perspektywie antropologii zaangażowanej. Łódź: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ.

Gałkowski, A. (2008). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Kopaliński, W. (2007). Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Lech-Kirstein, D. (2015). Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 30, 85–95.

Moroń E. i Zarzeczny, G. (2014). Głuchy – językowe podstawy stereotypu. W: M. Sak (red.), Edukacja głuchych (s. 118–127). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ruta, K., Wrześniewska-Pietrzak, M. (2013). Język jako centralny element budujący tożsamość mniejszości językowej (na przykładzie osób niesłyszących). Przegląd Humanistyczny, 5, 107–116.

Waląg, E. (2016). Nie taki motyl straszny, jak go malują – kulturowy obraz g/Głuchego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 8, 78–92.

Wrześniewska-Pietrzak, M. (2017). Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym „Świat Ciszy”. Poznań: Rys.

Zboralski, M. (2000). Nazwy firm i produktów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Downloads

Download data is not yet available.