Pracownia Budowy Gramatycznej IJP jako tło historyczne Przewodnika językowo-encyklopedycznego po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym (projektu NPRH, 15.05.2018–15.05.2024)
PDF
ePUB
mobi

Jak cytować

Grochowski, M. (2023). Pracownia Budowy Gramatycznej IJP jako tło historyczne Przewodnika językowo-encyklopedycznego po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym (projektu NPRH, 15.05.2018–15.05.2024). Polonica , 43 (1), 213–218. https://doi.org/10.17651/POLON.43.12

Abstrakt

  

 

https://doi.org/10.17651/POLON.43.12
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Grochowski, M. (2012). Główne kierunki badań syntaktycznych w Polsce w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku. W: M. Grochowski (red.), Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju (s. 139–155). Warszawa: Komitet Językoznawstwa PAN.

Grochowski, M. (2017). Ewolucja metodologii składni polskiej. Refleksje po 30 latach od wydania GWJPS. Linguistica Copernicana, 14, 197–221.

GWJPM – Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H. (red.). (1984/1998). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa: PWN.

GWJPS – Topolińska, Z. (red.). (1984). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Warszawa: PWN.

Karolak, S. (2002). Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Warszawa: SOW.

Kuryłowicz, J. (1936). Dérivation lexicale et dérivation syntaxique. Contribution à la théorie des parties du discours. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 37, 79–92.

Kuryłowicz, J. (1979). Derywacja leksykalna a derywacja syntaktyczna. Przyczynek do teorii części mowy (tłum. D. Kurkowska). W: H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.), Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów (s. 148–157). Warszawa: PWN.

Laskowski, R. (2012). Fleksja języka polskiego po sześćdziesięciu latach. W: M. Grochowski (red.), Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju (s. 113–124). Warszawa: Komitet Językoznawstwa PAN.

Misz, H. (1967). Opis grup syntaktycznych dzisiejszej polszczyzny pisanej. Bydgoszcz: BTN.

Topolińska, Z. (1966). Karty perforowane jako narzędzie analizy syntaktycznej. Sprawozdania z prac naukowych WNS PAN, 1, 81–93.

Wajszczuk, J. (2010). Functional Class (so Called „Part of Speech”) Assignment as a Kind of Meaning-Bound Word Syntactic Information. Cognitive Studies/Études Cognitives, 10, 15–33.

Zaron, Z., Greń, Z. (red.). (2017). MY z NICH. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej.

Zaron, Z., Greń, Z., Kleszczowa, K. (2018). MY z NICH 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej.

Zaron, Z., Greń, Z., Kleszczowa, K. (2019). MY z NICH 3. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej.

Zaron, Z., Greń, Z., Kleszczowa, K. (2020). MY z NICH 4. Spuścizna językoznawców polskich XX wieku. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej.

Zaron, Z., Grochowski, M. (red.). (2014). ZNAKI PAMIĘCI. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku. Warszawa: Komitet Językoznawstwa PAN. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej UW.

Zaron, Z., Grochowski, M. (red.). (2017). ZNAKI PAMIĘCI 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku. Warszawa: Komitet Językoznawstwa PAN. Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Maciej Grochowski

Downloads

Download data is not yet available.