Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy
PDF

Słowa kluczowe

polszczyzna średniowieczna
leksyka staropolska
słownictwo rozproszone
glosa

Jak cytować

Klapper, M., & Kołodziej, D. (2015). Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy. Polonica, 35, 87–101. https://doi.org/10.17651/POLON.35.8

Abstrakt

The aim of this paper is to present the project called Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego (ETRSS — Digital Thesaurus of Scattered Old Polish Lexis). The planned database will gather digital editions of linguistic sources preserved to our times, from the oldest until 1500, which contain Polish vocabulary. The authors present the assumptions of the project, describe the characteristics of scattered Old Polish lexis, outline history of its research, as well as formulate basic principles of the database structure and functionality. They provide examples showing the diversity of the material and some issues related to its presentation and interpretation. The paper also describes the prospects for the development of the project and cooperation with researchers pursuing related projects.

https://doi.org/10.17651/POLON.35.8
PDF

Bibliografia

Teksty źródłowe (skróty wg OźSstp)

GlKazB IV: E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Część IV, Kraków 2001.

GlWinc: H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Polskie glosy w rękopisie Kroniki Wincentego Kadłubka, Slavia Occidentalis XXXIV, 1977, s. 134–153.

KodWP: A. Gąsiorowski, T. Jasiński (wyd.), Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 10, Poznań 1993.

MamLub: W. Żurowska-Górecka, V. Kyas (opr.), Mamotrekty staropolskie. Cz. I–III, Wro cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977–1980.

RocznKrak: J. Ptaśnik, Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich. Część druga, Rocznik Krakowski XVI, 1914, s. 1–90.

VergGeorg: B. Bolz, W. Żurowska-Górecka, Vergili Georgicorum schedae Gnesnenses, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae at Latinae III, 1977, s. 41–89.

Literatura

Belcarzowa E., 1981–2001, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Część I–IV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Bolz B., Żurowska-Górecka W., 1977, Glosy staropolskie w gnieźnieńskim rękopisie Wergilego, Sym bolae Philologorum Posnaniensium Graecae at Latinae III, s. 61–72.

Brückner A., 1894, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce. Część trzecia, [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności 23, Kraków, s. 268–319.

— 1895, Kazania średniowieczne. Część pierwsza, [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności 24, Kraków, s. 38–97.

— 1899, Z rękopisów petersburskich. Część II: Średniowieczne słownictwo polskie, [w:] Prace Filologiczne 5, Warszawa, s. 1–52.

Deptuchowa E., Frodyma M., Szelachowska-Wi n i a r z o w a L., Wa n i c o w a Z., Wy s o c - k a F., 2014, Skarbnica leksyki staropolskiej, Język Polski XCIV, s. 250–264.

Klapper M., Kołodziej D., 2014, Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r. Perspektywy i problemy, Prace Filologiczne LXV, s. 205–212.

Klemensiewicz Z., 2009, Historia języka polskiego, Warszawa.

Łoś J., 1922, Początki piśmiennictwa polskiego. Przegląd zabytków językowych, Lwów–Warszawa– –Kraków.

Michałowska T., 1995, Średniowiecze, Warszawa.

OźSstp: W. Twardzik, E. Deptuchowa, L. Szelachowska-Winiarzowa (red.), Opis źródeł Słownika staropolskiego, Kraków 2005.

Sstp: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Warszawa–Wrocław–Kraków 1953–2002.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.