Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. — terminy, źródła, perspektywy badawcze
PDF

Słowa kluczowe

glosa
odpowiednik leksykalny
synonim
słownik
glosariusz
vocabularius

Jak cytować

Leńczuk, M. (2015). Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. — terminy, źródła, perspektywy badawcze. Polonica , 35 , 103–114. https://doi.org/10.17651/POLON.35.9

Abstrakt

The article describes the history of the European lexicographic tradition from the 8th to the 15th century with the particular attention devoted to those vocabularia and glossaria which contain Polish glosses. The author discusses the terms such as: dictionarium, vocabularium, granarium, rosarium and glossarium. All the locations of the 15thcentury Latin lexicographic sources which include Polish words are enumerated and new research perspectives are shown, in particular those concerning the problems which are awaiting further examination.

https://doi.org/10.17651/POLON.35.9
PDF

Bibliografia

Borejszo M., 1990, Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Poznań.

Brückner A., 1895, Z rękopisów petersburskich. Cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, Prace Filologiczne V, s. 1–52. — 1909, Recenzja B. Erzepki Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego, Prace Filologiczne VII, s. 238–241.

Erzepki B., 1908, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko–niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego XXXIV, s. 1–139.

Herniczek-Morozowa W., 1975–1976, Terminologia polskiego pasterstwa górskiego, cz. 1–3, Wrocław.

Indeksy do „Opisu źródeł Słownika staropolskiego”, 2011, oprac. M. Frodyma, Kraków.

Karpluk M., 2001, Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej, Kraków.

Kwilecka I., 2003, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań.

Leńczuk M., 2013, Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna, Warszawa.

Łopaciński H., 1892, Reguła Trzeciego Zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca wieku XV i początku XVI, Prace Filologiczne IV, s. 689–794.

Łoś J., 1912, Mammotrekt z r. 1471, Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Kra - kowie, s. 1–172.

Plezia M., 2001, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków.

Rostafiński J., 1900, Symbola ad historiam naturalem medii aevi, cz. I, II, Kraków.

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisza, Warszawa 2003.

Wisłocki W., 1877–1881, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wojtkowski J., 1992, Glosy i drobne teksty polskie do 1550 r. Z inkunabułów Archiwum Archi die ce - zjalnego w Poznaniu, Poznań.

Woronczak J., 1956, Teksty polskie w rękopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu z połowy XV wieku, Wrocław.

Wydra W., Rzepka W.R., 1986, Dwie staropolskie próby leksykograficzne z XV i XVI wieku (w berlińskim rękopisie Lat. Q 183), Studia Polonistyczne XIII, s. 85–97.

Zajda A., 1979, Nazwy staropolskich powinności feudalnych danin i opłat, Warszawa.

Żurowska-Górecka W., 1979, Słowniki polskie przed Bartłomiejem z Bydgoszczy, [w:] Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, red. H. Popowskiej-Taborskiej, Warszawa, s. 59–69.

Żurowska-Górecka W., Kyás V. (oprac.), 1977–1980, Mammotrekty staropolskie, t. I–III, Wrocław.

Downloads

Download data is not yet available.