Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym
PDF

Słowa kluczowe

dialog filmowy
archaizacja
stylizacja
język artystyczny

Jak cytować

Bobrowski, J. (2015). Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym. Polonica, 35, 179–189. https://doi.org/10.17651/POLON.35.14

Abstrakt

The article presents conception of research into linguistic stylization used by screenwriters. In the first part, the author discusses the theoretical assumptions. He believes that research into stylization should include three aspects: grammatical, semantic and pragmatic. Taking into account the visual context is also necessary for a full description of linguistic phenomena. In the second part of the article, the author applies the proposed method to empirical material. Archaization in a Polish horror film Wilczyca (She Wolf, 1982) is analyzed.

https://doi.org/10.17651/POLON.35.14
PDF

Bibliografia

Antas J., 1981, Projekt metodologii badań relacji słowo-obraz w przekazie telewizyjnym, Zeszyty Pra so - znawcze XXII, 2 (88), s. 33–42.

Bartmiński J., 1965, Problemy archaizacji językowej, [w:] Styl i kompozycja, red. J. Trzynadlowski, Wro cław, s. 218–233.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 2006, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Dubisz S., 1986, Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945–1975), Wrocław.

— 1991, Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1961, Jak charakteryzować język osobniczy? [w:] idem, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Kraków.

Leksykon polskich filmów fabularnych, 1997, red. J. Słodowski, Warszawa.

Ożdżyński J., 1994, Kontekst wizualny reporterskiej wypowiedzi unaoczniającej w radiu i telewizji, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków, s. 231–241.

Rachwał M., 1991, O przyczynach zmian systemu adresatywnego języka polskiego w XIX wieku, [w:] Język a Kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 41–49.

Skowronek B., 2014, O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej, Język Polski XCIV, s. 29–36.

Słownik języka polskiego, 1958–1969, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa.

Śliwiński W., 1984, Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej. Opis prawidłowości, Kraków.

Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa.

Wielki słownik języka polskiego PAN, 2007–, red. P. Żmigrodzki, www.wsjp.pl (dostęp: 16.11.2014).

Wilkoń A., 1976, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem, Kraków–Warszawa.

Wojtak M., 1991,Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej, [w:] Język a Kultura, t. 6: Polska ety kieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 33–40.

Downloads

Download data is not yet available.