Animal Names in Polish and Arabic
PDF

Słowa kluczowe

słownictwo polskie
słownictwo arabskie
nazwy zwierząt
leksykalno-semantyczne klasy wyrazów
analiza kontrastywna polsko-arabska

Jak cytować

Król, I. (2015). Animal Names in Polish and Arabic. Polonica, 35, 209–218. https://doi.org/10.17651/POLON.35.17

Abstrakt

The analysis of names of animals in Polish and Modern Standard Arabic shows that in both languages the most diverse names refer to domestic animals and game animals (the latter particularly in Polish). In both languages those names differentiate between animals in terms of sex, age, group organization and in case of Polish language also in terms of their functionality. These semantic categories are represented by lexical-semantic classes of names being both derivatives and separate lexemes (the latter mainly in case of farm animals).

https://doi.org/10.17651/POLON.35.17
PDF

Bibliografia

Baranov H.K., 2008, Bolszoj arabsko-russkij slovar, t. 1–2, Żivoj jazyk, Moskva.

Bartmiński J. (red.), 2001, Współczesny język polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Brückner A., 1970, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Buckley R., 2004, Modern Literary Arabic. A Reference Grammar, Librairie du Liban Publishers, Beirut.

Budziszewska W., 1965, Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej, Zakład Narodowy im. Osso lińskich — Wydawnictwo, Wrocław.

Danecki J., 2001, Gramatyka języka arabskiego, t. 1, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.

Danecki J., Kozłowska J., 2010, Słownik arabsko-polski, Wiedza Powszechna,Warszawa.

Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.

EI, 2: The Encyclopaedia of Islam, t. 2, red. B. Lewis, C. Pellat, J. Schacht, E.J. Brill, Leiden 1991.

EI, 3: The Encyclopaedia of Islam, t. 3, red. B. Lewis, C. Pellat, J. Schacht, E.J. Brill, Leiden, Luzac & CO., London 1986.

Ferrando I., 2008, Collective, [w:] Ve r s t e e g h (red.) 2008, s. 433–434.

Fleisch H., 1990, Traité de philologie arabe. Préliminaires, phonétique, morphologie nominale, t. 1, Dar el-Machreq Éditeurs, Beyrouth.

Grzegorczykowa R., 1982, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Państwowe Wy - dawnictwo Naukowe, Warszawa.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rze - czow niki sufiksalne rodzime, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

GWJPM: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Holes C., 2004, Modern Arabic. Structures, Functions, and Varieties, Georgetown University Press, Washington.

Kopalińsk i W., 1985, Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Król I., 2013, Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym, Księgarnia Aka demicka, Kraków.

Lipiński E., 1997, Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar, Peters, Leuven.

Nagórko A., 2007, Zarys gramatyki polskiej,Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.

Al-Munǧid fī l-luġa, 1996, Beirut.

Ryding K.C., 2005, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press.

Tokarski R., 2001, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] B a r t m i ń s k i (red.) 2001, s. 343–370.

Versteegh K. (red.), 2008, Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, t. 3, Brill, Leiden–Boston.

Wanot M., 2010, Vegetabilia versus Animalia. Gniazda i paradygmaty słowotwórcze nazw roślin i zwierząt, LingVaria 1, s. 91–102.

Wehr H., 1976, A Dictionary of Modern Written Arabic, red. J. Milton Cowan, New York.

WMSAP: Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.