Sposoby wyrażania mnogości zbiorowej w języku polskim i w języku arabskim
PDF

Słowa kluczowe

kategoria ilości
mnogość zbiorowa
kwantyfikacja
analiza kontrastywna polsko-arabska

Jak cytować

Król, I. (2015). Sposoby wyrażania mnogości zbiorowej w języku polskim i w języku arabskim. Polonica, 35, 219–229. https://doi.org/10.17651/POLON.35.18

Abstrakt

This paper discusses nouns serving as means of expressing continuous multiplicity in Arabic and Polish. In both languages the following categories of names serve this purpose: word-formative category of collective nouns (nomina collectiva), names of sets which are separate lexemes (not derivatives), plurale tantum nouns. The most important similarities occurring in both languages are: the categories of collective nouns (except for Arabic personal nouns) and of names of sets being separate lexemes have similar characteristics; most collective nouns and plurale tantum nouns denoting substances are subject to partitive quantification. Differences are: plurale tantum nouns have different meanings and usages; Arabic personal collective nouns are subject to numerical quantification.

https://doi.org/10.17651/POLON.35.18
PDF

Bibliografia

Andrzejczuk A., 2007, (Nie) tylko w liczbie mnogiej. Rozważania o szeroko rozumianych plurale tantum, LingVaria 2 (4), s. 177–188.

Badawi E., Carter M.G., Gully A., 2004, Modern Written Arabic: A Comprehensive Grammar, Routledge, London–New York.

Booij G.E., Lehmann C., Mugdan J. (red.), 2004, Morphologie: Ein Internationales Handbuch Zur Flexion und Wortbildung, t. 2, Walter de Gruyter, Berlin.

Buckley R., 2004, Modern Literary Arabic. A Reference Grammar, Librairie du Liban Publishers, Beirut.

Corbett G.C., 2000, Number, Cambridge University Press.

Danecki J., 2001, Gramatyka języka arabskiego, t. I, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.

Feleszko K., 1980, Funkcje form kategorii liczby w polskiej grupie nominalnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Ferrando I., 2008, Collective, [w:] Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, red. K. Versteegh, t. 3, Brill, Leiden–Boston, s. 433–434.

Fischer W., 1972, Grammatik des Klassischen Arabisch, Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

Fleisch H., 1990, Traité de philologie arabe, vol. I: Préliminaires, phonétique, morphologie nominale, Dar el-Machreq Éditeurs, Beyrouth.

Friedelówna T., 1968, Kategoria plurale tantum w języku polskim, Wydawnictwa TNT, Toruń.

Grzegorczykowa R., 1982, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.), 1999, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Habrajska G., 1995, Collectiva w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Kaye A.S., 2007, Arabic Morphology, [w:] Morphologies of Asia and Africa, red. A.S. Kaye, Eisenbrauns, s. 211–248.

Khalil A.M., 1999, A Contrastive Grammar of English and Arabic, Bethlehem University.

Koptjevskaja - Tamm M., 2004, Mass and Collection, [w:]: Morphologie: Ein Internationales Handbuch Zur Flexion und Wortbildung, red. G.E. Booij, C. Lehmann, J. Mugdan, t. 2, Walter de Gruyter, Berlin, s. 1067–1073.

Koseska-Toszewa V., Bałtowa J. (red.), 2003, Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. VII, Slawi - styczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Koseska-Toszewa V., Korytkowska M. (red.), 1989, Studia gramatyczne bułgarsko-polskie: Ilość, gradacja, osoba, t. 3, Ossolineum, Wrocław.

Król I., 2013, Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Krumova L., 1989, Kategoria ilości i jej wyrażanie w języku bułgarskim i polskim, [w:] Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. III, Wrocław, s. 27–44.

Krumova-Cvetkova L., 2003, Semantyczna kategoria ilości, [w:] Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. VII, Warszawa, s. 43–55. L i p i ń s k i E., 1997, Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar, Peters, Leuven.

Ratcliffe R.R., 2008, Number, [w] Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, red. K. Versteegh, t. 3, Brill, Leiden–Boston, s. 439–447.

Ryding K.C., 2005, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press.

Schulz E., 2004, A Student Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press.

Ullmann M., 1989, Das arabische Nomen generis, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.