Funkcje semantyczne i słowotwórcze kategorii rodzaju w języku arabskim i w języku polskim
PDF

Słowa kluczowe

kategoria rodzaju
rodzaj gramatyczny
rodzaj naturalny

Jak cytować

Król, I. (2019). Funkcje semantyczne i słowotwórcze kategorii rodzaju w języku arabskim i w języku polskim. Polonica, 36, 19–28. https://doi.org/10.17651/POLON.36.2

Abstrakt

This paper is a Polish-Arabic contrastive analysis of grammatical gender. It focuses mainly on semantic aspects of this category and on its word-formational functions.

https://doi.org/10.17651/POLON.36.2
PDF

Bibliografia

Badawi E., Carter M.G., Gully A., 2004, Modern Written Arabic: A Comprehensive Grammar, Routledge, London and New York.

Danecki J ., 2001, Gramatyka języka arabskiego, t. 1, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.

Fleisch H., 1990, Traité de philologie arabe, t. 1, Préliminaires, phonétique, morphologie nominale, Dar el-Machreq Éditeurs, Beyrouth.

Hachimi A., 2006, Gender, [w:] red. K. Versteegh, Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, t. 2, Brill, Leiden-Boston, s. 156–164.

GWJP: Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., 1999, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kihm A., 2006, Adjective Phrase, [w:] red. K. Versteegh, Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, t. 1, Brill, Leiden-Boston, s. 12–16.

Koczerhan M.P., 2009, Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego, Wydawnictwo NOWIK, Kępa.

Król I., 2013, Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Król I., 2015, Animal Names in Polish and Arabic, Polonica XXXV, s. 209–218.

Laskowski R ., 1991, Rodzaj gramatyczny, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Lipiński E., 1997, Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar, Peters, Leuven.

Mańczak W., 1956, Ile rodzajów jest w polskim?, Język Polski XXXVI, s. 116–121.

Mindak J., 1990, Językowa kategoria żywotności w polszczyźnie i słowiańszczyźnie na tle innych języków świata. Próba ujęcia typologicznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Nagórko A., 2007, Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ryding K.C., 2005, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press.

Stefańczyk W.T., 2007, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Wierzbicka A., 2014, Rodzaj gramatyczny w języku polskim – przegląd koncepcji, Polonica XXXIV, s. 155–166.

Wright W., 1971, A Grammar of the Arabic Language, t. 1, Cambridge University Press.

Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego, OD NOWA, Kraków.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.