Nazwy kolorów w języku arabskim oraz w języku polskim
PDF

Słowa kluczowe

podstawowe nazwy kolorów
niepodstawowe nazwy kolorów
słowotwórstwo
analiza kontrastywna polsko-arabska

Jak cytować

Król, I. (2019). Nazwy kolorów w języku arabskim oraz w języku polskim. Polonica, 36, 29–41. https://doi.org/10.17651/POLON.36.3

Abstrakt

This paper discusses ways of naming colors in Polish and Modern Standard Arabic. Assuming synchronic perspective, it reviews similarities and dissimilarities between word-formation systems of both languages. Part one deals with basic color terms and part two with non-basic color terms. It employs color-term classification offered by Berlin and Kay.

https://doi.org/10.17651/POLON.36.3
PDF

Bibliografia

Al-Jehani N.M., 1990, Color terms in Mecca: A Sociolinguistic Perspective, Anthropological Linguistics, t. 32, nr 1/2, s. 163–174.

Al-Ma‘ānī: قاموس ومعجم المعاني متعدد اللغات والمجالات http://www.almaany.com/ (dostęp: luty - marzec 2016).

Berlin B., Kay P., 1969, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, University of California Press, Berkeley.

Danecki J., 2001, Gramatyka języka arabskiego, t. 1, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.

Grzegorczykowa R., 2001, Kategorie słowotwórcze w perspektywie kognitywnej, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 469–484.

Grzegorczykowa R., Waszakowa K. (red.), 2000, Studia z semantyki porównawczej część 1. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, Wydawnictwa UW, Warszawa.

Grzegorczykowa R., Waszakowa K. (red.), 2003, Studia z semantyki porównawczej część 2. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, Wydawnictwa UW, Warszawa.

Grzenia J., 1993, Założenia opisu pola semantycznego nazw barw w języku polskim, Poradnik Językowy, z. 4, s. 155–165.

Holes C., 2004, Modern Arabic. Structures, Functions, and Varieties, Georgetown University Press, Washington.

Jernudd B.H., White G.M., 1983, The Concept of Basic Color Terms: Variability in for and Arabic, Anthropological Linguistics, t. 25, nr 1, s. 61–81.

Król I., 2011, Przymiotniki odrzeczownikowe w języku arabskim, [w:] Orientalia Commemorativa, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 147–162.

Król I., 2013, Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Madeja A., 2010, Skąd pochodzą polskie nazwy kolorów, Postscriptum Polonistyczne, 2 (6), s. 197– 217.

Michera W., 1987, Kolory w procesie symbolizacji, [w:] Symbol i poznanie: w poszukiwaniu koncepcji integrującej, red. T. Kostyrko, PWN, Warszawa, s. 86–106.

Nagórko A., 1987, Zagadnienia derywacji przymiotników, Wydawnictwa UW, Warszawa.

Ryding K.C., 2005, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press.

Satkiewicz H., 1969, Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka ogólnopolskiego, Wydawnictwa UW, Warszawa.

Tokarski R., 2004, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Urban M., 2006, Współczesne przymiotniki odrzeczownikowe z wybranymi formantami sufiksalnymi, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Wierzbicka A., 1992, Semantic Primitives and Semantic, [w:] Frames, Frames and Contrasts, New Essays in Semantic and Lexical Organization, red. A Lehrer, E.F. Kittay, Hillsdale, s. 209–227.

Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego, OD NOWA, Kraków.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.