O metodzie badań synonimii w gwarach polskich
PDF

Słowa kluczowe

dialektologia
geografia lingwistyczna
leksykologia
synonimia

Jak cytować

Reichan, J. (2019). O metodzie badań synonimii w gwarach polskich. Polonica, 36, 159–165. https://doi.org/10.17651/POLON.36.11

Abstrakt

The article deals with the method of investigation of the synonymy in Polish dialects. The examples of dialectal synonyms are taken from the Marian Kucała “Słownik porównawczy trzech wsi małopolskich” [The comparative dictionary of three Little Poland villages], Kraków 1957, (the three villages: Więciórka – the native village of Kucała; Sidzina; Facimiech), and from the “Słownik gwar polskich” (Polish Academy of Sciences), Kraków 1977–2014 (as well as from the manuscriptal card index of this dictionary). It appears that some synonyms of the word mówić [to speak] function only in the speech community of Więciórka dialect, while other synonyms function in the larger speech communities, which contain; a) the part of Little Poland dialect; b) the whole Little Poland dialect; c) the Little Poland and Silesia dialects; d) all Polish dialects; e) all Polish dialects and Polish standard language. The conclusion: the functioning of dialectal synonyms should be investigated in the speech communities of the particular dialects, not in the dialects taken as a whole.

https://doi.org/10.17651/POLON.36.11
PDF

Bibliografia

EJO, 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław.

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii, zagadnienia synchroniczne, Toruń.

Kąś J., 2011, Słownik gwary orawskiej, t. 1 i 2, Kraków.

Kobylińska J., 2001, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.

Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.

Kucharzyk R., 2014, Obraz kontaktów językowych w gwarze podhalańskiej (na podstawie czasowników mówienia), [w:] Język w środowisku wiejskim, gwara – społeczeństwo – kultura, red. E. Rudnicka- Fira, M. Błasiak-Tytuła, Kraków, t. 2, s. 283–295.

Kurzowa Z., Zgółkowa H,. 1992, Słownik minimum języka polskiego, Poznań.

SGP 1977–2014: Słownik gwar polskich (PAN) (A-Grochowienie), t. Źródła i t. 1, red. M. Karaś, J. Reichan, t. 2–5, red. J. Reichan, S. Urbańczyk, t. 6, red. J. Okoniowa, J. Reichan, t. 7–9, z. 1(28), red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka; t. 1–3 Wrocław, t. 4–9 Kraków 1977–2014.

SGPkart: kartoteka Słownika gwar polskich PAN, znajdująca się w Zakładzie Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.

SJPD 1958–1969: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–10 i Suplement, Warszawa.

Skorupka S., 1953, Z zagadnień leksykografii, synonimika, Poradnik Językowy 1953, z. 2, s. 7–14; z. 3, s. 17–23; z. 4, s. 21–25.

Skorupka S., (red.), 1968, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa.

Żmigrodzki P., 1997, Mały słownik synonimów, Kraków–Warszawa.

Żmigrodzki P., 2005, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, wyd. 2 uzupełnione, Katowice.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.