Tom 19 (1998): Tom XIX
Tom XIX

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=83197

Rozprawy

R. Laskowski
5-29
Semantyka trybu rozkazującego
M. Kawka
31-40
Dyskurs i tekst w świetle uwarunkowań konsytuacyjnych
E. Walusiak
41-48
Mechanizmy organizacji tekstu - nawiązanie i dodawanie
P. Żmigrodzki
49-66
Strukturyzacja analityzmów werbo-nominalnych w modelu gramatyki generatywnej
K. Węgrzynek
67-74
Składnia wyrażeń frazeologicznych w modelu gramatyki generatywno-transformacyjnej
E. Teodorowicz-Hellman
75-91
Teoria prototypów a nazwy barw w języku polskim i szwedzkim. Obrazy konceptualne nazw barw a ich eksplikacje językowe
B. Szumińska
93-101
Opozycja semantyczna jednostek leksykalnych prawie i niemal
I. Czerwińska
103-111
O strukturze semantycznej przyimka z upoważnienia i pokrewnych
K. Cyra
113-124
Jednostka leksykalna za każdym razem - próba analizy składniowej i semantycznej
M. Mycawka
125-138
Opis semantyczny neologizmu dyżurny
L. Styrcz-Przebinda
139-147
O homonimiczności pewnych odmiennych i nieodmiennych form wyrazowych z punktu widzenia składni, słowotwórstwa i fleksji
B. Chachulska
149-159
Analiza łączliwości składniowej polskich leksemów robić i czynić
W. Cockiewicz
161-173
Ile gramemów ma słowiański aspekt? (Streszczenie)
P. Zbróg
175-178
O relacji słowotwórczej pomiędzy leksemami typu pediatra1 pediatra2
I. Kaproń
179-186
Wstępne uwagi o derywacji redukcyjnej
L. Dukiewicz
187-203
Wybór terminów używanych w fonetyce. Definicje, objaśnienia
D. Gold
205-209
O etymologii polskiego wyrazu kiełbasa (i wyrazów pokrewnych) (Streszczenie)