Konotacje koloru w testach swobodnych skojarzeń słownych w ciągu pięćdziesięciu lat. Studium porównawcze.
COVER POLONICA XL
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

test skojarzeń słownych
lista skojarzeniowa
eksperymentalna sieć leksykalna
nazwy kolorów
stałość semantyczna
stabilność konwencji
zmienność faktów pozajęzykowych

Jak cytować

Gatkowska, I. (2020). Konotacje koloru w testach swobodnych skojarzeń słownych w ciągu pięćdziesięciu lat. Studium porównawcze. Polonica , 40 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.4

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę danych leksykalnych pozyskanych od 1000 i 900 osób za pomocą eksperymentu skojarzeniowego w dwóch badaniach, które dzieli 50 lat (Kurcz 1967,  Gatkowska 2017). Jako metodę zastosowano analizę porównawczą, której przedmiotem są nazwy kolorów (biały, żółty, czarny, czerwony, niebieski i zielony ) i ich konotacje uzyskane eksperymentalnie. Różnica 50 lat ujawniła stabilność znaczeń (konotacje semantyczne) wynikającą z faktu, że dany kolor stanowi cechę inherentną obiektu (np. białyśnieg), stabilność konwencji (np. białyczystość, niewinność) i jednoczesną zmienność faktów pozajęzykowych, np. konotacje bodźca czerwony w badaniu Kurcz motywowane ówczesną sytuacją polityczną Polski, których nie ma w wynikach badania współczesnego, oraz nowe połączenia kolorów (np. czarnyelegancki, zielonypieniądz). Wspólny jest metonimiczny mechanizm łączenia nazwy koloru z osobą.

https://doi.org/10.17651/POLON.40.4
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Berlin, B., Kay, P. (1969). Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press.

Church, K.W., Hanks, P. (1990). Word Association Norms, Mutual Information, and Lexicography, Computational Linguistics, 16(1), s. 22–29.

Clark, H.H. (1970).Word Associations and Linguistic Theory. W: J. Lyons (red.), New Horizon in Linguistics (s. 271–286). Middlesex: Penguin Books Ltd, Harmondsworth.

Deese, J. (1965). The Structure of Associations in Language and Thought. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Gatkowska, I. (2017). Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jurek, K. (2011). Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze. Kultura, Media, Teologia, 6, s. 68–80.

Kent, G.H., Rosanoff, A.J. (1910). A study of association in insanity. American Journal of Insanity, 67, s. 37–96, 317–390.

Korzycki, M., Gatkowska, I., Lubaszewski, W. (2017). Can Human Association Norm Evaluate Machine-Made Association Lists. W: B. Sharp, F. Sedes, W. Lubaszewski (red.), Cognitive Approach to Natural Language Processing (s. 21–40). London–Oxford: ISTE/ Elsevier.

Kurcz, I. (1967). Polskie normy skojarzeń swobodnych na 100 słów z listy Kent – Rosanoffa. Studia Psychologiczne, VIII, s. 122–255.

Lubaszewski, W., Gatkowska, I. (2013). Struktura semantyczna języka naturalnego. W: I. Gatkowska, W. Lubaszewski (red.), Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki (s. 47–106). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lyons, J.L. (1968). Introduction to Theorethical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, J. (red.) (1970). New Horizon in Linguistics. Middlesex: Penguin Books Ltd, Harmondsworth.

Nęcki, Z., Sowa, I., Rosiński, J. (1999). Psychologia reklamy. W: A.S. Barczak, A. Pitrus (red.), Ze świata reklamy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rapp, R. (2002). The Computation of Word Associations: Comparing Syntagmatic and Paradigmatic Approaches. Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics, Taipei, vol. 1 (s. 1–7). Stroudsburg: Association for Computational Linguistics.

Saunders, B., Brakel, J. (2002). The Trajectory of Color. Perspectives on Science, 10 (3), s. 302–355. Pobrane z https://www.muse.jhu.edu/article/43328 (20.03.20).

Sharp, B., Sedes, F., Lubaszewski, W. (red.) (2017). Cognitive Approach to Natural Language Processing. London–Oxford: ISTE/ Elsevier.

Tokarski, R. (2004). Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wierzbicka, A. (1999). Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia. W: A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, wybór prac pod red. J. Bartmińskiego (s. 405–449). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wierzbicka, A. (2011). Uniwersalia ugruntowane empirycznie. Teksty Drugie, 1/2, s. 13–30.

Źródło elektroniczne

https://pieknoumyslu.com/psychologia-koloru-wplyw/ (dostęp: 20.03.20).

Downloads

Download data is not yet available.