Szeregi wieloczłonowe w funkcji podmiotu w staropolszczyźnie
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

szereg wieloczłonowy w funkcji podmiotu
składnia orzeczenia przy szeregu

Jak cytować

Zbróg, P. (2022). Szeregi wieloczłonowe w funkcji podmiotu w staropolszczyźnie. Polonica , 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.2

Abstrakt

W artykule przedmiotem opisu uczyniono staropolskie wieloczłonowe szeregi stojące w miejscu podmiotu, np. A tako stała jest pod krzyżem matka Jezukrystowa, Maryja magdalena i święty Jan Ewanjelista. Pod względem budowy, cech semantycznych i gramatycznych członów oraz typów wskaźników zespolenia przypominały one typowe trójargumentowe szeregi (dziecko oraz matka), różniły się jednak liczbą członów rzeczownikowych, która zazwyczaj wahała się od trzech do siedmiu. Wyróżniono pośród nich szeregi jednorodne, zorganizowane wokół jednego typu wskaźnika zespolenia lub jego ekwiwalentu w postaci pauzy delimitacyjnej (np. aby mię od ciebie ani śmierć, ani żywot, ani żadna szczęsność od ciebie oddaliła), oraz niejednorodne, w których mogły wystąpić różne wskaźniki zespolenia (np. Gdyby raćce z przysiężniki i z pospólstwem uczynili wielkierz). Interesująca była także składnia orzeczenia przy takich szeregach – bardzo rzadka wyłącznie ad sensum, częstsza wyłącznie ad formam lub wariantywna ad formam / ad sensum. Wyekscerpowane szeregi naśladowały pod względem budowy i składni współczesne podmioty szeregowe i – jak wynika z analiz ilościowych – miały podobną frekwencję w najdawniejszych zdaniach polskich.

https://doi.org/10.17651/POLON.42.2
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Bobrowski, I. (1998). Gramatyka opisowa języka polskiego (t. 2). Kielce: Wydawnictwo WSP.

Jadacka, H. (2004). Związki składniowe. W: A. Markowski (red.), Wielki słownik języka polskiego (s. 1702–1704). Warszawa: PWN.

Jadacka, H. (2006). Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa: PWN.

Jodłowski, S. (1976). Podstawy składni polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kallas, K. (1993). Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Klemensiewicz, Z. (1939). Gramatyka współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie. Lwów–Warszawa: Książnica-Atlas.

Kopcińska, D. (1997). Strukturalny opis składniowy zdań z podmiotem-mianownikiem we współczesnej polszczyźnie. Warszawa: Elipsa.

Saloni, Z., Świdziński, M. (1985). Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa: PWN.

Szpakowicz, S., Świdziński, M. (1990). Formalna definicja równorzędnej grupy nominalnej we współczesnej polszczyźnie. Studia Gramatyczne, 9, 8–54.

Zbróg, P. (2010). Budowa i składnia podmiotu szeregowego w polszczyźnie do 1939 roku. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Zbróg, P. (2012). Składnia podmiotu szeregowego we współczesnym języku polskim. Kraków: Libron.

Źródła

Za: Korpus tekstów staropolskich PJS IJP PAN https://ijp.pan.pl/publikacje-i-materialy/zasoby/korpus-tekstow-staropolskich/, dostęp: 15.09.2021.

Blaz – Żywot Świętego Błażeja

BZ – Biblia królowej Zofii

Dzial – Kodeks Działyńskich

EwZam – Ewangeliarz Zamoyskich

Fl – Psałterz Floriański

Gn – Kazania Gnieźnieńskie

OrtMac – Wyroki sądów miejskich czyli ortyle

OrtOssol – Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich

Rozm – Rozmyślanie przemyskie

Sul – Kodeks Świętosławów

Inne:

DP – „Dziennik Polski”

E – „Echo Dnia”

GW – „Gazeta Wyborcza”

RpKK – Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, T. 1. Roty poznańskie, zebrali i opracowali H. Kowalewicz i W. Kurszkiewicz, Poznań–Wrocław, 1959.

Downloads

Download data is not yet available.