Arka Noego – o różnorodności semantyczno-strukturalnej nazw zakładów leczniczych dla zwierząt (na materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

firmonim właściwy
chrematonimia
weterynaria
zakład lecznictwa dla zwierząt

Jak cytować

Saniewska, D. (2022). Arka Noego – o różnorodności semantyczno-strukturalnej nazw zakładów leczniczych dla zwierząt (na materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej). Polonica , 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.3

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest nazwom zakładów leczniczych dla zwierząt (ZLZ). Materiał badawczy, obejmujący 339 nazw, pozyskano z „Rejestru zakładów leczniczych wg stanu 17.12.2021” Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Wyekscerpowano z niego 164 firmonimy właściwe, które scharakteryzowano pod względem struktury i semantyki oraz przyporządkowano do pól znaczeniowych: biosfera, antroposfera, medycyna, usługi. Analizie poddano niesemantyczne elementy firmonimów. W świetle analizowanego materiału można stwierdzić, że właściciele ZLZ dysponują dużą inwencją onimiczną, która pozwala im wybierać nazwy kreatywne semantycznie, ale marginalnie innowacyjne pod względem graficznych walorów zapisu. W wielu z nich wybrzmiewa pozytywne nacechowanie emocjonalne, co odzwierciedla miejsce zwierząt we spółczesnej kulturze. W tym zakresie badania onomastyczne mogą stać się interesującym uzupełnieniem interdyscyplinarnego pola badań humanistyczno-społecznych, które obecnie wyznaczają animal studies.
Biorąc pod uwagę to, że nazwy zakładów lecznictwa dla zwierząt nie znalazły się w kręgu językoznawczego namysłu, praca ta jest rekonesansem na tym polu.

 

https://doi.org/10.17651/POLON.42.3
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Bakke, M. (2007). Między nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi zwierzętami. Teksty Drugie, 1–2, 222–234.

Banderowicz, K. (2015). Res immobiles – o nazwach krajowych biur nieruchomości. W: U. Sokólska (red.), Odkrywanie słowa – historia i współczesność (s. 383–394). Białystok: Wydawnictwo UwB.

Breza, E. (1988). Nazwy lokali gastronomicznych w województwie gdańskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze, 14, 115–123.

Cieślikowa, A. (1994). O motywacji w onomastyce. Polonica, 16, 193–198.

Czaplicki, P. (2016). Specyfika oznaczania przedsiębiorców w sektorze ochrony zdrowia – wykorzystanie w firmie przedsiębiorcy nazwy klinika. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, 8(2), 339–350.

Dąbrowicz, E. i Saniewska, D. (2015). O powinowactwach literatury i medycyny. W: D. Saniewska (red.), Emocje – literatura – medycyna (s. 9–17). Kraków: Libron.

Drążek, B. (2016). Analiza strukturalno-semantyczna wybranych nazw gabinetów stomatologicznych w województwie podkarpackim. Słowo. Studia Językoznawcze, 7, 184–195.

Frankowska-Kozak, B. (2009). Logonimy podmiotów gospodarczych w północno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. Szczecin: PrintGroup.

Furdal, A. (2007). Semiotyczne nawiązania onomastyki. W: A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze (s. 43–50), Kraków: Pandit.

Gałkowski, A. (2011a). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Gałkowski, A. (2011b). Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych. W: M. Biolik i J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (s. 181–193). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Gałkowski, A. (2018). Definicja i zakres chrematonimii. Folia Onomastica Croatica, 27, 1–14.

Gryglewski, R.W. (2006). Czy medycyna jest sztuką czy nauką – rozważania w świetle polskiej szkoły filozofii medycyny i poglądów innych lekarzy europejskich czasu przełomu XIX w. do wybuchu II wojny światowej. Medycyna Nowożytna, 13(1–2), 7–24.

Hrynkiewicz-Adamskich, B. (2010). Russkaja Trojka, Sunset, Kalita Grad – uwagi na temat obecnego nazewnictwa moskiewskich biur nieruchomości. W: R. Łobodzińska, Nazwy własne a społeczeństwo (t. 2, s. 323–335). Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.

Iimrichová, M. (2002). Logonymá v systémeslovenčiny. Prešov: Prešovská univerzita.

Jaros, V. (2021). Ile jest Częstochowy w Częstochowie? Nazewnicza tożsamość miasta. Prace Językoznawcze, 23, 105–120.

Kołomyjska, I., Athanasopoulos. I. i Koulas G. (2018). International comparative analysis of the Medical Veterinary Doctors educational framework, Warszawa: KIKO Educational Solutions. https://comvet.eu/analysis-of-mvd-educational-framework (dostęp: 20.01.2022).

Kosyl, C. (1993). Chrematonimy. W: J. Bartmiński (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski (t. 2, s. 439–444). Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Łomzik, M. (2018). Przekłady polskich i niemieckich nazw szpitali jako nazw instytucji. W poszukiwaniu ekwiwalentów. Rocznik Przekładoznawczy, 13, 139–159.

Łomzik, M. (2019). Nazwy placówek medycznych zawierające rzeczownik zakład w przekładzie na język niemiecki. Applied Linguistics Papers, 26(2), 77–90.

Młynarczyk, E. (2016). Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 32, 117–125.

Mróz-Gorgoń, B. (2013). Nazwisko jako forma marki na przykładzie marek: Chopin i Mozart. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9(58), 328–339

Omyła-Rudzka, M. (2019). Które zawody poważamy? Komunikat z badań nr 157/2019. Warszawa: CBOS.

Pabiś, M. (2006). Nazwy krakowskich aptek. Język Polski, 5, 376–388.

Przybylska R. (1996). Duch nowych czasów w nazwach firm na Podkarpaciu. W: H. Kurek i F. Tereszkiewicz (red.), Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej (s. 115–124). Kraków: Universitas.

Przybylska, R. (1992). O współczesnych nazwach firm. Język Polski, 2(3), 138–150.

Rutkiewicz, M. (1994). Semantyka nazw poznańskich aptek. W: E. Wrocławska (red.), Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych (s. 133–142). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Rutkowski, M. (2003). Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu. Onomastica, 48, 238–254.

Saniewska, D. (2018a). Strukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii, cz. 1: Wprowadzenie. Białostockie Archiwum Językowe, 18, 227–244. doi.org/10.15290/baj.2018.18.155

Saniewska, D. (2018b). Strukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/ fizjoterapii. Cz.2: Omówienie wybranych chrematonimów. Białostockie Archiwum Językowe, 18, 245–275. doi.org/10.15290/baj.2018.18.15

Sarnowska-Giefing, I. (2009). Bożena Frankowska-Kozak, Logonimy podmiotów gospodarczych w północno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, PrintGroup, Szczecin 2009, ss. 293. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(38), 167–172.

Sawaniewska-Mochowa, Z. i Moch, M. (2003). O pochodzeniu, strukturze i poprawności najnowszych nazw firmowych Bydgoszczy. W: M. Święcicka (red.), Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność (s. 155–166). Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego.

SJP – Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl (dostęp: 20.01.2021).

SJPDor – Doroszewski, W. (red.). Słownik języka polskiego. https://sjp.pwn.pl/doroszewski/gabinet;5429122.html (dostęp: 20.01.2021).

SK – Kopaliński, W. (1988). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Świtała-Cheda, M. (2011). W sprawie terminologii nazw firm i ich miejsca w chrematonimii. W: M. Biolik i J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (s. 469–475). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Umińska-Tytoń, E. (2012). Dynamika zmian nazewniczych – na przykładzie nazw łódzkich szpitali. W: I. Łuc i M. Pogródek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi (s. 227–345). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Woś, K. (2012). Nazwy aptek w przestrzeni miejskiej Rzeszowa. Analiza semantyczna. Słowo. Studia Językoznawcze, 3, 181–191.

Żebrowska, B. (2016). W krainie dzieciństwa – nazwy krakowskich przedszkoli. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 263–281.

Źródła prawne

(I) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, DzU, 2015.1047 t.j.

(II) Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, DzU, 1991 Nr 8 poz. 27.

(III) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 434, DzU, 1964, nr 16, poz. 93.

Źródła internetowe

Zamiast badać jakość żywności, wolą leczyć koty. Lekarze weterynarii masowo odchodzą z państwowych inspekcji. (2018). https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zamiast-badac-jakosc-zywnosci-wola-leczyc,182,0,2400950.html (dostęp: 20.01.2022).

Weterynarz – jak założyć własny gabinet. https://www.zawodowe.com/kategorie/medycyna_i_farmacja/weterynarz/wlasna_firma/ (dostęp: 20.01.2022).

Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna. http://www.izbawetbial.pl/zaklady-lecznicze/dokumenty-dotyczace-zlz.php (dostęp: 20.01.2022).

Amphigonia. https://en.wikipedia.org/wiki/Amphigonia (dostęp: 20.01.2021).

Najpopularniejsze imiona dla psa i suczki – alfabetyczny spis imion (2022). https://zoodiscus.pl/blog/najpopularniejsze-imiona-dla-psa-i-suczki-alfabetyczny-spis-imion-b47.html (dostęp: 20.01.2021).

100 najbardziej popularnych imion dla psów i suczek. (2018). https://psipark.pl/pieskie-zycie/popularne-imiona-dla-psow-i-suczek-2018 (dostęp: 20.01.2021).

BOVI-CLAV. https://weterynaryjny.pl/jfarm-bovi-calv-1-kg-kompleksowy-preparat-odzywczy-dla--cielat-p-4152.html (dostęp: 20.01.2021).

Bańko, M. (2015). Gabinet weterynaryjny. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/gabinet-weterynaryjny; 15910.html (dostęp: 20.01.2021).

Downloads

Download data is not yet available.