Tom 2 (1976): Tom II
Tom II

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=78360

Rozprawy

L. Dukiewicz
7-19
Audytywna rozpoznawalność wypowiedzi niezakończonych i zakończonych poddanych filtracji czasowej
W. Lubaszewski
21-32
Program automatycznej segmentacji morfologicznej (na materiale polskich czasowników)
Z. Topolińska
33-72
Wyznaczoność (tj. charakterystyka referencyjna) grupy imiennej w tekście polskim, I
M. Grochowski
73-91
Przyimek jako wykładnik relacji semantycznych między wyrażeniami predykatywnymi
T. Ampel
93-118
Zdania okolicznikowe profrazowe jako wykładniki różnych odmian relacji przyczynowo-skutkowej
K. Kallas
119-157
Przymiotniki toponimiczne określające rzeczowniki pospolite a semantyczna interpretacja tekstu
E. Trepińska
159-167
Zwroty pytajne w języku angielskim i polskim
M. Sadowska
169-184
Afatyczna dezintegracja afrykat
M. Przybysz-Piwko
185-191
Morfemy słowotwórcze a afatyczne zaburzenia dźwięku (na materiale języka polskiego)
B. Strachalska
193-199
Afatyczne zniekształcenia formacji słowotwórczych w języku polskim (analiza kategorii nazw żeńskich pochodzących od męskich)
K. Siekierska
201-214
Słownictwo i typy formacji słowotwórczych w języku Pamiętników J. Ch. Paska — dane statystyczne
J. Okoniowa
215-219
Z historii słowiańskich przyimków (dla, radi,gwoli)
B. Falińska
221-231
Semantyka a geografia lingwistyczna
J. Basara
233-237
Z polskiej terminologii gwarowej. Nazwy desek oberzniętych z boków kloca
M. Szymczak
239-246
Nazwy województw i ich mieszkańców (na podstawie podziału administracyjnego wprowadzonego w Polsce w dniu 1 VI 1975 r.)
Z. Kowalik-Kaletowa
247-260
Sufiks -ita w staropolskich nazwach osobowych i heraldycznych typu Leopolita, Masorita; Grzymalita, Rogalita oraz w formacjach apelatywnych najmit(a), wróżbit(a)
J. Twardzikowa
261-264
O dywersyfikacji kontrastywnie
K. Pisarkowa
265-279
Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy