Tom 34 (2014): Tom XXXIV
Tom XXXIV

Rozprawy

M. Bańko, D. Svobodová
5-20
The role of the form-meaning relationship in the process of loanword adaptation
M. Derwojedowa, W. Kieraś, D. Skowrońska, R. Wołosz
21-28
Współczesne narzędzia leksykograficzne a analiza tekstów dawniejszych
A. Mykowiecka, P. Rychlik, J. Waszczuk
29-52
Definicja struktury oraz narzędzia wspomagające budowę słownika polszczyzny niewspółczesnej
M. Hebal-Jezierska
67-78
Zastosowanie korpusowych profili kolokacyjnych do rekonstrukcji językowych stereotypów Polaka, Czecha i Słowaka w językach zachodniosłowiańskich
E. Kaczmarska, A. Rosen
53-66
Czego nie można wyrazić w języku polskim, czyli o leksykalnych w nim brakach
M. Maziarz, M. Piasecki, E. Rudnicka
79-98
Słowosieć - polski wordnet. Proces tworzenia tezaurusa
A. Maciąg
99-104
Od „Thesaurus Latinitatis Polonorum” do „e-Lexicon”. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce - osiągnięcia i wyzwania
K. Nowak
105-114
Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Z prac nad korpusem polskiej łaciny średniowiecznej
M. Czerepowicka, I. Kosek, S. Przybyszewski
115-124
O projekcie elektronicznego słownika odmiany frazeologizmów czasownikowych
P. Fliciński
125-140
„Analiza i opracowanie frazeograficzne związków idiomatycznych zawartych w dziewiętnastowiecznej prasie poznańskiej” projekt badawczy
E. Kozioł-Chrzanowska
141-154
Pogranicza frazeologii. Zarys problematyki badawczej potocznych reproduktów języka polskiego
A. Wierzbicka
155-166
Rodzaj gramatyczny w języku polskim - przegląd koncepcji
B. Czopek-Kopciuch
167-172
Onomastyka przyszłości
H. Górny
173-182
Zagadki nazewnicze w praktyce leksykograficznej i eksperckiej lingwisty onomasty
S. Sochacka
183-190
Znaczenie toponomastikonu śląskiego dla interdyscyplinarnych badań regionalnych
H. Grochola-Szczepanek
191-200
O projekcie „Słownika gwary spiskiej”
M. Hawrysz, M. Steciąg
201-210
Rozważania metodologiczne w kontekście badań statusu i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim
B. Raszewska-Żurek
211-224
Sprośność - uwagi o nazwie antywartości doby staro- i średniopolskiej
A. Luto-Kamińska
225-238
(Nie)dosłownie o cudzołóstwie w polszczyżnie XVI wieku
R. Bronikowska
239-246
Problemy opisu przyimków wtórnych w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku"
P. Sobotka
247-260
Etymologia a typy pochodności - casus rzeczowników zakończonych na -holik i -ant
K. Ruta, M. Wrześniewska-Pietrzak
261-278
(Po)nowocześnie o socjolekcie studenckim
A. Kula, M. Grzelka
279-288
O badaniach nad wizualnością w prasie (preliminaria)
R. Owczarski
289-302
Ikonografia Kościoła wschodniego jako obrazowa reprezentacja tekstu
I. Kaproń-Charzyńska
303-314
O roli motywacji kontemplacyjnej w słowotwórstwie