Tom 1 (1975): Tom I
Tom I

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=78359

Rozprawy

Krystyna Pisarkowa
7-18
Pragmatyczny składnik kompetencji językowej
Wiesław Lubaszewski
19-27
Lingwistyka komputerowa: próba definicji
L. Dukiewicz
29-69
Cechy prozodyczne i audytywna rozróżnialność niektórych wypowiedzi pytajnych i kontynuatywnych oraz nie zakończonych i zakończonych w języku polskim
A. Basara
71-84
Dyftong wokaliczny czy o z konsonantyczną protezą labialną
H. Mierzejewska
85-89
Afatyczne kłopoty z dźwiękiem mowy
H. Tomaszewska
91-94
O funkcjonowaniu morfemów floksyjnych w afazji
H. Zduńska
95-103
Przyswajanie wyrazów francuskich w mowie górników polskich zamieszkałych w północnej Francji
Z. Topolińska
105-112
Grupa imienna gramatycznie wiązana przez czasownik a semantyczna interpretacja tekstu
M. Grochowski
113-131
Zależności semantyczne między czasownikiem i wyrażeniem lokatywnym
M. Nowak-Frankowska
133-166
Z dystrybucji określników temporalnych. Określnik temporalny a krotność czasownika
B. Bojar
167-186
Polskie czasowniki z wbudowanym argumentem
J. Twardzikowa
187-191
O intencji nadawcy w aspekcie następstwa czasu
M. Szupryczyńska
193-198
Typy predykatów wyrażonych przymiotnikiem ze względu na kształt syntaktyczny wiązanych przez nie wyrażeń argumentowych
A. Orzechowska
199-211
Właściwości gramatyczne skrótowców polskich
M. Szymczak
213-218
Pisownia i znaczenie polskich przymiotników i przysłówków zaprzeczonych
M. Karaś
219-224
Kształtowanie się polskiego systemu czasów na tle ogólnosłowiańskim
A. Grybosiowa, W. Twardzik
225-228
Nieznana funkcja nieodmiennego imiesłowu czynnego czasu teraźniejszego w Rozmyślaniu przemyskim
M. Kucała
229-237
Składniowe ślady supinum w języku polskim
B. Falińska
239-244
Formacje odliczebnikowe w słowiańskim słownictwie tkackim
T. Smółkowa
245-258
Wyrazy wychodzące z użycia w okresie ostatnich osiemdziesięciu lat (na przykładzie Lalki B. Prusa)
M. Malec
259-307
Staropolskie nazwy osobowe z negacją nie oraz z przyimkami b(i)ez, brzez, przez
K. Rymut
309-317
W sprawie jednolitego opracowania nazw miejscowych Polski

Recenzje

A. Basarowa
319-326
Polskije goyory v SSSR
H. Perzowa
327-328
Ioannis Mączyński Lesikon Latino-Polonicum