Tom 18 (1997): Tom XVIII
Tom XVIII

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=83196

Rozprawy

I. Bobrowski
5-10
Eksplicytność jako jedno z kryteriów oceny opisów gramatycznych
K. Kallas
11-27
Składnia zdań porównawczych. Uwagi o zdaniach zespolonych spójnikiem niż
A. Przepiórkowski
29-50
Transmisja wymagań składniowych
K. Szafran
51-64
Automatyczne hasłowanie tekstu polskiego
K. Węgrzynek
65-76
Wpływ informacji składniowej na rozpoznawanie kategorii gramatycznych i form fleksyjnych w tekście (na przykładzie analizy składniowej słowoformy rad)
P. Żmigrodzki
77-94
Model gramatyki generatywnej a fakt językowy (na wybranym przykładzie)
R.L. Górski
95-101
O pewnym sposobie opisu czasu i trybu zdania podrzędnego w języku polskim i łacinie
M. Grochowski
103-113
O strukturze semantycznej zdań z zaimkiem ktokolwiek
J. Reszka
115-124
Potępianie a krytyka i wytykanie - analiza semantyczna
M. Bera
125-140
Jednostki z wyrażeniami cholera i diabeł. Próba analizy semantycznej
B. Szumińska
141-146
Relacje semantyczne między ledwie a omal nie
E. Walusiak
147-162
Właściwości składniowe jednostek o postaci byle
L. Styrcz-Przebinda
163-167
Parę uwag o możliwościach klasyfikacji wykrzykników
A. Czamara
169-174
Wartościujący akt illokucyjny
K. Weyssenhoff-Brożkowa
175-182
Frazeologia staropolska w szacie łacińskiej
J. Senderska
183-189
O pewnym rodzaju inwersji w polskiej poezji barokowej
R. Genis
191-208
Prze- Meaning and Aspect, Variant and Invariant Meaning(s), Some Remarks on "Pure" perfectivization; prze- as Empty Prefix
K. Dobrogowska, A. Dobrogowski
209-216
Asymetria rozkładu długości sylab jako przejaw działania prawa Menzeratha