Tom 33 (2013): Tom XXXIII
Tom XXXIII

Rozprawy

S. Gajda
5-13
Lingwistyka XXI wieku
P. Żmigrodzki
15-23
O najważniejszych zadaniach polskiego językoznawstwa w XXI wieku
R. Przybylska
25-31
Językoznawstwo praktyczne czy stosowane jaka przyszłość
I. Bobrowski
33-38
O przedmiotach językoznawstwa
D. Słapek
39-46
Językowy czy lingwistyczny obraz świata? Polemika z Ireneuszem Bobrowskim
A. Awdiejew, G. Habrajska
47-54
Komunikatywizm a granice językoznawstwa
M. Król
55-67
Model Sens - Tekst Igora Mel'čuka a koncepcja semantyki generatywnej George’a Lakoffa
A. Martowicz
69-80
Język polski w wielojęzykowej rzeczywistości wyzwania i perspektywy
B. Jarosz
81-94
O wielogatunkowości tekstów graffiti
B. Żmigrodzka
95-108
Gatunki tekstów związane z przepowiadaniem przyszłości we współczesnej kulturze popularnej
M. Karwatowska, B. Jarosz
109-121
Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym
M. Rutkowski
123-131
Projekt „Polska rozmowa urzędowa” jako przykład konwersacyjno-dyskursywnego opisu polszczyzny mówionej
Ł. Szałkiewicz
133-156
Lematyzacja w ręcznej anotacji milionowego podkorpusu Narodowego Korpusu Języka Polskiego — ciekawe przypadki
A. Przepiórkowski, F. Skwarski, E. Hajnicz, A. Patejuk, M. Świdziński, M. Woliński
157-176
Modelowanie własności składniowych czasowników w nowym słowniku walencyjnym języka polskiego
T. Nowak
177-191
Niektóre właściwości gramatyczne i semantyczne leksemu Bóg
M. Ruda
193-212
Dopełnienia domyślne a elipsa frazy werbalnej: analiza składniowa kontekstów konfirmatywnych w ujęciu minimalistycznym
M. Ruda
213-243
Wypowiedzi emfatyczne i topikalizacja V(P) z powtórzeniem czasownika jako elipsa VP i realizacja akustyczna dwóch kopii V
M. Batko-Tokarz
245-262
Gdzie ci mężczyźni? Rzeczowniki męskoosobowe nazywające tylko mężczyzn
A. Wierzbicka
263-278
Wahania przy wyborze rodzaju gramatycznego zapożyczeń angielskich w polszczyźnie na przykładzie zapożyczeń z dziedziny informatyki
M. Ruszkowski
279-284
Dublety akcentuacyjne we współczesnej polszczyźnie
K. Opara
285-296
Rymy częstochowskie w poezji polskiej - ujęcie ilościowe
P. Rutkowski, S. Łozińska, J. Filipczak, J. Łacheta, P. Mostowski
297-308
Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)?
W. Gruszczyński, D. Adamiec, M. Ogrodniczuk
309-316
Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 roku) prezentacja projektu badawczego
J. Waniakowa
317-325
„Etymologiczny słownik gwar polskich” — nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych
J. Senderska
327-342
Zdania względne w dobie średniopolskiej