Tom 12 (1986): Tom XII
Tom XII

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=82000

Rozprawy

K. Kleszczowa
9-20
Konstrukcje opisujące cechy osobowości
W. Grzybowski
21-27
Próba analizy semantycznej wyrażeń przystaje na (coś) i przychyla się do (czegoś)
S. Urbańczyk
29-31
Zgadzać się, przystać na co, przychylić się (Uwagi do artykułu W. Grzybowskiego)
J. Reszka
33-48
Analiza semantyczna wybranych jednostek leksykalnych komunikujących pojęcie skargi
E. Staszko-Maniawska
49-57
Zróżnicowanie wewnętrzne grupy tak zwanych „rzeczowników ilościowych”
A. Duszak
59-74
Niektóre uwarunkowania semantyczne szyku wyrazów w zdaniu polskim
H. Wróbel
75-84
O strukturze formalnej polskich zdań i jej interpretacji gramatycznej
C. Piernikarski
85-104
Czy człon konstytutywny zawsze reprezentuje grupę na zewnątrz?
A. Lempp
105-116
Wojtek ma okulary do szukania. O modalnym odczytywaniu zdań polskich z mieć i z frazą zawierającą słowo do
A. Holvoet
117-125
Struktury inaktywne w języku polskim
K. Kallas
127-143
Syntaktyczna charakterystyka wielofunkcyjnego jak
M. Wiśniewski
145-154
Status gramatyczny słowa temu
M. Skarżyński
157-171
Słowotwórcze gniazda odliczebnikowe
B. Pasternak-Cetnarowska
173-188
Derywaty od imiesłowów przymiotnikowych w języku polskim
J. Serwański
189-200
Adaptacja morfologiczna zapożyczeń angielskich: język Polonii a polszczyzna ogólna
J. Labocha
203-217
Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej. Część II
B. Dunaj
219-228
Badanie wariantywności fleksyjnej w polszczyźnie mówionej (na przykładzie form wołacza rzeczowników)
J. Mazur
229-243
Funkcje strony biernej w tekście mówionym i pisanym (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)