Tom 21 (2001): Tom XX)
Tom XX)

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=83185

Rozprawy

M. Grochowski
5-10
Andrzej Bogusławski — Uczony i Nauczyciel (w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin)
M. Gawełko
11-24
Język polski wobec tendencji analitycznej języków indoeuropejskich
E.A. Nowak
25-50
Opis semantyczny analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych (na przykładzie AWN oznaczających wybrane uczucia pozytywne)
A. Dobaczewski
51-68
Czasowniki percepcji wzrokowej z uzupełnieniem propozycjonalnym (wstęp do analizy semantycznej)
K. Cyra
69-76
Czy rzeczywiście ktokolwiek znaczy każdy?
E. Walusiak
77-84
O nigdzie, nigdy i przenigdy. Wstępna analiza semantyczna
S. Rzedzicka
85-104
O wyrażeniu naprawdę
T. Sudujko
105-140
Próba opisu semantycznego wielosegmentowych jednostek leksykalnych z komponentem tak
R.L. Górski
141-164
Kilka uwag na temat diatezy biernej w języku polskim i łacińskim w aspekcie porównawczym
J. Malejka
165-184
Polskie zdania względne i pytajnozależne — podobieństwa i różnice
M. Ruszkowski
185-192
Pośrednie konstrukcje składniowe (na przykładzie hipotaksy)
T. Nowak
193-202
Twierdzenie Gödla a problem zupełności i niesprzeczności modeli generatywnych
A. Niziołek
203-210
Warunki anaforyzacji w modelu transformacyjno-generatywnym
P. Zbróg
211-230
Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem
B. Chachulska, K. Węgrzynek
231-236
Propozycja syntaktycznego opisu czasowników polskich na przykładzie synonimów WYBAŁUSZAĆ/WYTRZESZCZAĆ
I. Kosek
237-258
Charakterystyka składniowa i interpretacja gramatyczna leksemów o postaci niby
M. Urban
259-268
Czy wyróżniać homonimiczne sufiskalne formanty przymiotnikowe?
R. Przybylska
269-286
Struktura schematyczno-wyobrażeniowa prefiksu czasownikowego roz-
K. Termińska
287-304
Słowotwórstwo — z porządku w chaos i z powrotem
P. Żmigrodzki
305-327
Ciągłość i przemiany w polskiej leksykografii współczesnej