Tom 20 (2000): Tom XX
Tom XX

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=83184

Rozprawy

J. Witkoś
5-22
Program Minimalistyczny: podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim
P. Stalmaszczyk
23-36
Pojęcie predykacji składniowej w gramatyce generatywnej
E. Willim
37-70
Analiza zestawień z przymiotnikiem w minimalistycznym modelu gramatyki generatywnej
A. Bondaruk
71-82
Zdania podmiotowe i dopełnieniowe ze słowem to w języku polskim
P. Żmigrodzki
83-100
Z zagadnień składni wewnętrznej polskich zwrotów werbo-nominalnych. Dystrybucja i funkcje czasowników posiłkowych
K. Węgrzynek
101-110
Cechy składniowe wyrażeń frazeologicznych typu oko w oko
P. Zbróg
111-136
Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu PIĘĆ
B. Chachulska
137-160
Jeszcze o liczebnikach typu pięć
K. Węgrzynek
161-170
Własności syntaktyczne leksemów przymiotnikowych
M. Węgiel
171-186
Opis syntaktyczny przysłówka na przykładzie leksemu daleko
A. Fedorowicz
187-202
Składniowy opis spójnika współrzędnego z punktu widzenia gramatyki generatywno-transformacyjnej na przykładzie spójnika i
I. Duraj-Nowosielska
203-232
Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych)
P. Wojdak
233-252
Z pogranicza odmienności i nieodmienności. Pojęcie niezmorfologizowanej kategorii fleksyjnej i leksemu synkretycznego
Th. Menzel
253-270
Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich
J. Siatkowski
271-288
Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie (stan badań, potrzeby badawcze)
M. Zarębina
289-298
Rola przymiotników w stylu „prozy artystycznej"
E. Komorowska
299-312
Miłość w interpretacji pragmalingwistycznej
E. Michow
313-323
Polonica w bułgarskiej „Encyklopedii cyrylometodejskiej”