Tom 8 (1983): Tom VIII
Tom VIII

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=78914

Rozprawy

L. Richter
7-36
Rola poszczególnych czynników w procesie percepcji intonacji w mowie polskiej
L. Dukiewicz
37-48
Stosunki intensywnościowo-iloczasowe między elementami fraz oznajmujących i pytajnych o różnej lokalizacji szczytu fonicznego
R. Grzegorczykowa
49-55
Miejsce derywacji przymiotnikowej w semantycznym opisie języka
M. Grochowski
57-72
Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyrażających negatywne etycznie relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie)
M. Grochowski
73-83
O strukturze semantycznej zdań z partykułą chociaż
R. Laskowski
85-97
Dobrze
A. Bednarek
99-116
0 sumieniu — rozważania semantyczne
J. Puzynina
123-146
O polskich czasownikach zmuszać, zmusić i predykatach wobec nich bliskoznacznych
I. Bobrowski
147-170
Cechy subkategoryzacji czasowników występujących w zdaniach z się
A. Bartkowicz
171-180
Rezultatywność w niektórych konstrukcjach z czasownikiem ruchu i przestrzennym wyrażeniem przyimkowym w języku angielskim i polskim
H. Wróbel
183-196
Charakterystyka składniowa konstrukcji wielowypowiedzeniowyoh z listów Polonii amerykańskiej
O. Wolińska
197-204
Syntaktyczne struktury perswazyjne w listach (na materiale listów polonijnych)
F. Sowa
207-213
Uwagi o składni czasopism polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
B. Stanecka-Tyralska
215-220
Angielskie kalki frazeologiczne występujące w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii
D. Bieńkowska
221-235
Z problemów stylizacji gwarowej w utworach Władysława Reymonta